Ekout Bondie ek Viv pou Touletan

Nou Kreater anvi gid, protez, ek beni nou.

Introdiksion

Parski Bondie kontan nou tou, Li ansegn nou meyer fason viv.

Kouma Nou Kapav Ekout Bondie?

Nou bizin kone ki nou pou fer ek kisannla kapav ed nou fer sa.

Kisannla Vre Bondie?

Nou kapav aprann kouma Li apele ek ki sertin parmi bann kalite Li ena.

Kouma Lavi Ti Ete dan Paradi?

Premie liv ki ena dan Labib explik sa.

Zot Ti Ekout Satan—Ki Rezilta Sa Finn Amene?

Bann move kitsoz finn koumans arive.

Gran Deliz—Kisannla Ti Ekoute? Kisannla Pa Ti Ekoute?

Ki diferans ti ena ant latitid Noe ek latitid bann dimounn dan so lepok?

Ki Nou Aprann ar Sa Gran Deliz-La?

Se pa zis enn vie zistwar.

Kisannla Zezi Ti Ete?

Kifer li inportan nou konn li?

Ki Lamor Zezi Reprezante Pou Ou?

Sa kapav fer nou gagn boukou benediksion.

Kan Eski Later Pou Vinn enn Paradi?

Labib ti predir bann levennman ki pou ena kan Armagedonn pou bien pre.

Ki Benediksion Pe Atann Bann Ki Ekout Bondie?

Bann kitsoz ki ou pa pou anvi rate.

Eski Zeova Ekout Nou?

Lor ki bann kitsoz nou kapav priye Zeova?

Kouma Ou Kapav Ena enn Lavi Fami Ki Ere?

Kreater lafami donn bann meyer konsey ki existe.

Ki Nou Bizin Fer pou Fer Bondie Plezir?

Ena sertin kitsoz ki Li deteste, ek ena lezot kitsoz ki Li kontan.

Kouma Ou Kapav Montre Ou Fidelite Anver Zeova?

Kan ou anvi res fidel anver Bondie, sa pou inflians ou bann desizion.