Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 7

Enn Warning dan Lepase

Enn Warning dan Lepase

Jéhovah pa pou permet bann move dimounn gat Paradi. Zis so bann kamarad ki pou viv dan sa paradi-la. Ki pou ariv bann move dimounn? Pou konn repons sa kestion-la, anou examinn enn vre zistwar ki ti pase, zistwar Noé. Noé ti viv plizir milye banane avan. Li ti enn bon dimounn, touletan li ti fer zefor pou fer volonte Jéhovah. Me bann lezot dimounn ki ti lor later ti pe fer bann move kitsoz. Alor, Jéhovah ti dir Noé ki Li ti pou amenn enn deliz pou touy tou bann move dimounn. Li ti dir Noé ranz enn lars pou ki li ek so fami pa mor kan Deliz vini.​—Genèse 6:9-18.

Noé ek so fami ti ranz enn lars. Noé ti donn bann dimounn warning ki Deliz ti pe vini. Me, zot pa finn ekout li. Zot ti kontign fer bann move kitsoz. Kan lars finn fini ranze, Noé ti fer bann zanimo rant ladan, ek apre sa, li ek so fami finn rantre. Lerla, Jéhovah finn amenn enn gro siklonn. Lapli ti tonbe pandan 40 zour ek 40 nwit. Later antie ti ranpli avek delo.​—Genèse 7:7-12.

 Bann move dimounn ti perdi zot lavi, me Noé ek so fami ti sape. Jéhovah finn fer zot travers Deliz san problem, ek lerla Li finn fer zot poz lipie lor enn later prop kot pa ti ena okenn mesanste. (Genèse 7:22, 23) Labib dir ki nou pe koste ar letan kot ankor enn fwa Jéhovah pou detrir tou bann ki pe refiz fer seki bon. Bann bon dimounn pa pou mor. Zot pou viv pou touletan dan Paradi lor later.​—2 Pierre 2:5, 6, 9.

Zordi boukou dimounn fer bann move kitsoz. Lemond ranpli ar problem. Jéhovah pe kontigne avoy so bann Temwin pou donn bann dimounn warning. Me mem sa, laplipar pa anvi ekout bann parol Jéhovah. Zot pa anvi sanz zot bann fason azir. Zot pa anvi aksepte seki Bondie dir lor seki bon ek seki pa bon. Ki pou ariv sa bann dimounn-la? Eski enn zour zot pou sanze? Ena boukou dimounn ki zame pa pou sanze. Ler pe vini kot tou bann move dimounn pou detrir ek zot pa pou reviv ankor.​—Psaume 92:7.

Later pa pou detrir; li pou vinn enn paradi. Tou bann ki vinn kamarad Bondie pou viv pou touletan dan Paradi lor later.​—Psaume 37:29.