Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 11

Rezet Fos Relizion!

Rezet Fos Relizion!

Satan ek so bann demon pa anvi ki ou servi Bondie. Zot anvi, si posib, detourn tou dimounn kont Bondie. Kouma eski zot sey fer sa? Fos relizion li enn mwayin ki zot servi. (2 Corinthiens 11:13-15) Enn relizion li fos si li pa ansegn laverite ki ena dan Labib. Fos relizion parey kouma fos lamone​—ki kapav paret vre, me ler gete li pa vo nanye. Li kapav fer ou boukou ditor.

Bann foste ki ena dan relizion pa kapav fer plezir Jéhovah, Bondie laverite. Kan Jésus ti lor later, ti ena enn group relizie ki ti anvi touy li. Zot ti panse ki zot fason adore ti bien bon. Zot ti dir: “Nou ena enn Papa, Bondie.” Eski Jésus ti dakor ar zot? Non! Li ti dir zot: “Se Satan, sa Diab-la ki zot papa.” (Jean 8:41, 44) Zordi boukou krwar ki zot pe ador Bondie, me ler gete zot pe servi Satan ek so bann demon!​—1 Corinthiens 10:20.

 Parey kouma enn pie pouri raport bann move frwi, dan fos relizion ena bann dimounn ki fer bann move kitsoz. Lemond ranpli ar problem parski bann dimounn fer tro boukou move kitsoz. Zot amenn enn move lavi, zot lager, zot kokin, zot fer dominer, zot fer krim ek zot fer viol. Boukou bann ki fer sa bann move kitsoz-la ena enn relizion, me zot relizion pa pous zot pou fer seki bon. Zot pa pou kapav vinn kamarad Bondie si zot pa aret fer bann move kitsoz.​—Matthieu 7:17, 18.

Fos relizion ansegn bann dimounn pou priye bann idol. Bondie dir nou pa priye idol. Li normal ki Bondie dir nou sa. Eski ou ti pou kontan ki enn dimounn pa koz ar ou ditou, me selman li koz zis ar ou foto? Eski sa dimounn la kapav vinn ou vre kamarad? Non! Jéhovah anvi ki bann dimounn koz ar Li, me pa avek enn stati ouswa enn zimaz ki pena lavi.​—Exode 20:4, 5.

Fos relizion ansegne ki sa pa fer nanye kan touy lezot dan lager. Jésus ti dir ki bann kamarad Bondie pou ena lamour ant zotmem. Nou pa kapav touy bann dimounn ki nou kontan. (Jean 13:35) Pa bon touy mem bann move dimounn. Kan bann lennmi Jésus ti vinn trap li, li pa ti les so bann disip lager pou protez li.​—Matthieu 26:51, 52.

Fos relizion ansegne ki bann move dimounn pou al soufer dan enn lanfer dife. Pourtan, Labib montre ki pese amenn lamor. (Romains 6:23) Jéhovah Li enn Bondie ki ena lamour. Eski enn Bondie ki ena lamour kapav fer bann dimounn soufer pou touletan? Non, Li pa kapav fer sa! Dan Paradi, pou ena enn sel relizion, relizion ki Bondie aksepte. (Révélation 15:4) Tou bann relizion ki baze lor bann manti ki Satan ansegne, pou disparet.