Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 6

Paradi Pe Koste!

Paradi Pe Koste!

Bann move kitsoz ki pe arive zordi lor later montre ki Paradi pe koste. Labib ti anonse ki nou pou viv enn lepok bien-bien difisil zis avan ki Paradi vini. Zordi nou pe viv sa lepok-la! Ala de-trwa bann kitsoz ki, dapre Labib ti pou arive:

Bann gran-gran lager. “Nasion pou lev kont nasion ek rwayom kont rwayom.” (Matthieu 24:7) Sa profesi-la finn vinn vre. Depi lane 1914, finn ena de lager mondial ek enn kantite lezot ti lager. Boukou dimounn, par milyon, finn mor dan sa bann lager-la.

Maladi partou. Pou ena “bann lepidemi dan enn landrwa apre lot.” (Luc 21:11) Eski sa li vre zordi? Wi. Kanser, malad leker, tiberkiloz, malarya, SIDA, ek bann lezot maladi ankor finn fini touy plizir milyon dimounn.

Mank manze. Partou lor later, ena dimounn ki pa gagn ase manze. Toule lane, plizir milyon dimounn mor san manze. Sa li enn lot sign ki Paradi pa pou tarde pou vini. Labib ti anonse: “Pa pou ena ase manze.”​—Marc 13:8.

 Bann tranbleman-de-ter. “Pou ena . . . bann tranbleman-de-ter dan enn landrwa apre lot.” (Matthieu 24:7) Sa osi pe realize zordi. Depi 1914, plis ki enn milyon dimounn finn mor dan bann tranbleman-de-ter.

Bann move dimounn. Bann dimounn pou “kontan larzan” ek zot “pou kontan zotmem.” Zot pou “kontan plezir plito ki Bondie.” Bann zanfan “pou dezobeir zot paran.” (2 Timothée 3:1-5) Eski ou pa dakor ki ena enn kantite dimounn koumsa zordi? Sa bann dimounn-la pa respekte Bondie ek zot persekit bann ki pe rod konn Li.

Krim. Pou ena osi ‘bann pratik ki kont lalwa pou ogmante’. (Matthieu 24:12) Sirman ou pou dakor ki sa lepok kot nou finn arive la, ena ankor plis krim ki dan bann lane avan. Partou, bann dimounn zot an danze: lezot kapav kokin zot, anbet zot, ouswa mem fer zot ditor.

Tousala montre ki Rwayom Bondie pe koste. Labib dir: “Kan zot trouv sa bann kitsoz-la arive, zot bizin kone ki rwayom Bondie pe koste.” (Luc 21:31) Ki ete Rwayom Bondie? Samem gouvernman Bondie ki dan lesiel ek ki pou amenn Paradi lor sa later-la. Rwayom Bondie pou ranplas bann gouvernman imin.​—Daniel 2:44.