Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Ou Kapav Vinn Kamarad Bondie!

 LESON 17

Ou Pou Gard enn Lamitie, Si Oumem Ou enn Kamarad

Ou Pou Gard enn Lamitie, Si Oumem Ou enn Kamarad

Lamitie li baze lor lamour. Plis ou aprann konn Bondie, plis ou lamour pou Li pou vinn pli gran. Amezir ki ou lamour pou Bondie grandi, ou dezir pou servi Li osi pou grandi. Sa pou pous ou pou vinn enn disip Jésus Christ. (Matthieu 28:19) Kan ou pou ansam avek sa fami bann Temwin Jéhovah ki ere la, ou pou kapav gout lamitie Bondie pou touletan. Ki ou bizin fer?

Ou bizin obeir bann lalwa Bondie pou montre ou lamour pou Li. “Ala seki vedir lamour Bondie: swiv so bann komannman; ek pourtan so bann komannman pa lour.”​—1 Jean 5:3.

Met an pratik seki ou aprann. Jésus ti rakont enn zistwar pou montre sa. Enn dimounn saz finn ranz so lakaz lor ros. Enn dimounn bet finn ranz so lakaz lor disab. Kan enn gran siklonn finn vini, lakaz ki ti ranze lor ros la pa finn tonbe, me seki ti ranze lor disab la finn tonbe ek finn kraze net. Jésus ti dir ki bann ki ekout so bann lansegnman ek met li an pratik, zot parey kouma sa dimounn saz ki finn ranz so lakaz lor ros la. Me bann ki ekout so bann lansegnman ek ki pa met li an pratik, zot parey kouma sa dimounn bet ki finn ranz so lakaz lor disab la. Ki zom eski ou, ou ti pou kontan resanble parmi sa de la?​—Matthieu 7:24-27.

 Langazman. Savedir ki dan enn lapriyer ou dir Jéhovah ki ou anvi fer so volonte pou touletan. Kan ou fer volonte Bondie, ou montre ki ou enn disip Jésus Christ.​—Matthieu 11.29.

Batem. “Batize ek invok so nom, koumsa to lav to bann pese.”​—Actes 22:16.

Servi Bondie antierman. “Ninport ki zot fer, fer sa avek tou zot nam, koumadir pou Jéhovah, pa pou bann zom.”​—Colossiens 3:23.