Ou Kapav Vinn Kamarad Bondie!

Inn fer sa bann leson-la pou ed ou kone kouma ou kapav vinn kamarad Bondie.

LESON 1

Bondie Invit Ou pou Vinn So Kamarad

Bann dimounn dan tou kwin later finn vinn kamarad Bondie. Ou osi ou kapav vinn kamarad Bondie.

LESON 2

Bondie Limem Pli Bon Kamarad ki Ou Kapav Ena

Li pou montre ou kouma ou kapav viv ere ek san traka.

LESON 3

Ou Bizin Aprann Konn Bondie

Sa pou ed ou pou konn seki li kontan ek seki li pa kontan.

LESON 4

Kouma Ou Kapav Aprann Konn Bondie

Li finn permet nou kone seki li ti fer avan,seki li per fer asterla,ek seki li pou fer dan lavenir.

LESON 5

Bann Kamarad Bondie Pou Viv dan Paradi

Paradi pa pou kouma sa lemond kot nou pe viv zordi la. Kouma li pou ete?

LESON 6

Paradi Pe Koste!

Kouma nou kapav sir?

LESON 7

Enn Warning dan Lepase

Ki nou kapav aprann ar lexanp Noé azordi?

LESON 8

Kisannla Bann Lennmi Bondie?

Ou kapav idantifie zot ek pa les ou anbete.

LESON 9

Kisannla Bann Kamarad Bondie?

Ek ki kitsoz zot anvi ou aprann lor Jéhovah?

LESON 10

Kouma Kapav Trouv Vre Relizion

Ena boukou kitsoz ki kapav ed ou pou idantifie li.

LESON 11

Rezet Fos Relizion!

Kouma ou kapav rekonet fos relizion? Kifer li otan pa bon?

LESON 12

Ki Ariv enn Dimounn kan Li Mor?

Labib pa les nou dan dout.

LESON 13

Mazik ek Sorselri Pa Bon

Kifer Bondie kondann zot?

LESON 14

Bann Kamarad Bondie Rezet Seki Pa Bon

Ki sertin kitsoz ki Bondie ayir?

LESON 15

Bann Kamarad Bondie Fer Seki Bon

Ki de-trwa fason fer ki kapav ed nou pou vinn so bann kamarad?

LESON 16

Montre Ou Lamour pou Bondie

Pou ki ou kontign res kamarad avek enn kikenn, ou bizin koz ar li, ekout li, ek koz bann bon kitsoz lor li avek lezot.Li parey kan ou kamarad avek Bondie.

LESON 17

Ou Pou Gard enn Lamitie, Si Oumem Ou enn Kamarad

Plis ou aprann konn Bondie, plis ou lamour pou Li pou vinn pli gran.

LESON 18

Vinn Kamarad Bondie pou Touletan!

Lavi pou touletan se enn kado presie ki Bondie pou donn tou bann ki rod so lamitie.