Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 11

Zot Finn Ekrir lor Jésus

Zot Finn Ekrir lor Jésus

Eski to trouv sa bann misie lor zimaz la?​— Zot apel Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Jacques, Jude, ek Paul. Sa bann misie-la ti viv mem lepok avek Jésus, ek zot finn ekrir bann kitsoz lor li. Anou aprann inpe plis lor zot.

Ki to kone lor sa bann zom-la?

Trwa parmi zot ti bann zapot ki ti pres avek Jésus. Eski to konn zot?​— Ena Matthieu, Jean, ek Pierre. Matthieu ek Jean ti konn Jésus bien, ek sakenn inn ekrir enn liv lor so lavi. Lapot Jean inn ekrir osi enn liv ki apel Révélation,  ek trwa let ki apel Premier Jean, Deuxième Jean, ek Troisième Jean. Lapot Pierre li, li’nn ekrir de let ki trouv dan Labib. Nou apel zot Premier Pierre ek Deuxième Pierre. Dan so deziem let, Pierre ti ekrir ki enn fwa Jéhovah ti koze depi lesiel ek ti dir lor Jésus: ‘Samem mo garson. Mo kontan li, ek mo fier ki li mo garson.’

Bann lezot misie lor sa zimaz-la zot osi zot ansegn nou lor Jésus dan bann liv ki zot inn ekrir. Enn parmi zot se Marc. Sirman li ti la kan bann lennmi ti aret Jésus ek li ti trouv tou seki ti arive. Apre sa ena Luc. Luc ti enn dokter ek li posib ki li’nn vinn enn Kretien apre lamor Jésus.

Dan sa zimaz-la to kapav trouv de lezot ekrivin Labib. Se bann ti frer Jésus. Eski to kone kouma zot apele?​— Zot apel Jacques ek Jude. Koumansman, zot pa ti krwar an Jésus. Zot ti mem panse ki li inpe fou. Me plitar zot inn krwar an li ek zot inn vinn bann Kretien.

Dernie dimounn ki to trouve lor sa zimaz-la se Paul. Avan li vinn enn Kretien, li ti apel Saul. Li ti deteste bann Kretien ek li ti maltret zot. Eski to kone ki’nn fer Paul anvi vinn enn Kretien?​— Enn zour, alor ki li ti pe marse lor semin, enn sel kou li’nn tann enn lavwa sorti dan lesiel pe koz ar li. Se lavwa Jésus! Li demann Paul: ‘Kifer to pe maltret bann ki krwar an mwa?’ Apre sa, Paul inn sanze ek li’nn vinn enn Kretien. Li’nn ekrir 14 liv Labib, depi Romains ziska Hébreux.

Nou lir Labib toulezour, pa vre?​— Kan nou lir Labib, nou aprann boukou kitsoz lor Jésus. Eski to ti pou kontan konn plis lor Jésus?​—