Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 5

Samuel Ti Kontign Fer Seki Bon

Samuel Ti Kontign Fer Seki Bon

Kan Samuel ti ankor bien tipti, li ti res ek li ti travay dan tabernak. Eski to kone kouma Samuel inn retrouv li dan tabernak? Pou nou konn sa, anou aprann enn tipe plis lor Hanna, Samuel so mama.

Depi bien lontan Hanna ti anvi gagn enn tibaba, me li pa ti kapav gagn zanfan. Alor li priye ek sipliy Jéhovah pou ed li, ek li fer sa promes-la: ‘Jéhovah, si mo gagn enn garson, mo pou fer li vinn res ek travay dan tabernak.’ Jéhovah reponn so lapriyer ek fer li gagn enn garson. Li apel so garson Samuel. Me, to rapel Hanna ti fer enn promes? Alor parey kouma li’nn promet, li amenn Samuel, ki ena anviron trwa ouswa kat-r-an, dan tabernak pou servi Bondie.

Se Éli ki gran pret dan tabernak. So de garson osi travay laba. Rapel ki tabernak se lakaz Bondie, plas kot bann dimounn ador Li. Bann dimounn ki res laba zot sipoze fer seki bon. Me bann garson Éli pe fer seki move, ek Samuel trouv tou seki zot pe fer. Eski Samuel osi fer bann move kitsoz parey kouma bann garson Éli?​— Non, li kontign fer seki bon, parey kouma so bann paran inn montre li.

Dapre twa, ki Éli ti bizin fer ar so bann garson?​— Li ti bizin pini zot. Li ti bizin anpes zot kontign travay dan lakaz Bondie. Me, se pa sa ki Éli fer. Akoz sa Jéhovah ankoler ar li ek so de garson. Alor, Jéhovah desid pou pini zot.

Samuel fer Éli konn mesaz Jéhovah

Enn swar, alor ki Samuel pe dormi, li tann enn kikenn kriye: ‘Samuel!’ Li galoupe li al get Éli, me Éli dir li: ‘Mo pa’nn apel twa mwa.’ Sa arive ankor de fwa. Lerla, Éli dir li: ‘Si sa arive enn katriem fwa, ala kouma to bizin reponn: ‘Silteple, koze Jéhovah, mo pe ekoute.’ Se seki Samuel fer. Lerla Jéhovah dir Samuel: ‘Dir Éli ki mo pou pini li ek so fami pou bann move kitsoz ki zot inn fer.’ Eski to panse li fasil pou Samuel al dir Éli enn kitsoz koumsa?​— Non, li pa fasil ditou. Me, mem si Samuel gagn per, li fer seki  Jéhovah demann li. Seki Jéhovah dir vinn vre. De garson Éli mor dan lager, apre sa Éli osi mor.

Samuel enn bon lexanp pou nou. Li ti fer seki bon mem si li ti trouv lezot dimounn fer seki move. Me twa, ki to pou fer? Eski to pou fer parey kouma Samuel ek kontign fer seki bon? Si to fer sa, Jéhovah ek to bann paran pou bien kontan.

LIR DAN TO LABIB