Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 2

Rébecca Ti Anvi Fer Jéhovah Kontan

Rébecca Ti Anvi Fer Jéhovah Kontan

Rébecca ti bien kontan Jéhovah. So misie ti apel Isaac ek li osi li ti kontan Jéhovah. Me kouma Rébecca inn zwenn Isaac? Kouma li’nn montre ki li anvi fer Jéhovah kontan? Anou aprann enn tipe plis lor li.

Bann paran Isaac ti apel Abraham ek Sara. Zot ti res dan pei Canaan. Bann dimounn dan sa pei-la pa ti ador Jéhovah. Me Abraham li, li ti anvi ki so garson marye avek enn tifi ki ador Jéhovah. Akoz sa, li avoy so serviter, sirman Éliézer, dan enn landrwa ki apel Harân, pou al rod enn madam pou Isaac. Abraham ena bann fami ki res laba.

Rébecca ti dispoze pou travay dir pou amenn delo pou bann samo

Éliézer fer sa long vwayaz-la ansam avek bann lezot serviter Abraham. Ena osi dis samo avek zot, ki pe sarye manze ek enn kantite kado. Me, kouma Éliézer pou kone ki madam li bizin swazir pou Isaac? Kan zot ariv Harân, zot aret kot enn pwi. Kifer? Éliézer kone ki bann dimounn pa pou tarde pou vinn sers delo. Alor li priye Jéhovah ek li dir: ‘Si mo demann enn zennfi delo pou bwar ek li donn mwa ek mo bann samo delo, alor mo pou kone ki se sa zennfi lamem ki to’nn swazir.’

Enn tipe apre, Rébecca vinn kot pwi. Labib dir ki li ti enn zoli tifi. Éliézer demann  li inpe delo pou bwar. Lerla Rébecca dir: ‘Wi, atann mo donn twa delo ek mo al rod delo pou to bann samo osi.’ Mazinn enn kou! Bann samo bwar boukou delo kan zot swaf. Alor Rébecca bizin ale-vini plizir fwa. Eski to trouve dan zimaz kouma li pe travay dir?​— Éliézer gagn sok; li etone par fason ki Jéhovah inn reponn so lapriyer.

Éliézer donn Rébecca boukou zoli-zoli kado. Lerla Rébecca invit Éliézer ek bann lezot serviter pou vinn kot li. Éliézer explik zot tou kifer Abraham inn avoy li isi ek kouma Jéhovah inn reponn so lapriyer. Fami Rébecca bien kontan ek zot dakor ki li marye avek Isaac.

Rébecca ti al Canaan avek Éliézer ek ti marye ar Isaac

Me eski to panse Rébecca anvi marye avek Isaac?​— Rébecca kone ki se Jéhovah ki’nn avoy Éliézer isi. Alor kan so fami demann li si li anvi al dan Canaan pou marye avek Isaac, Rébecca dir: ‘Wi, mo anvi ale.’ Deswit, li al avek Éliézer. Kan li ariv Canaan, li marye ar Isaac.

Rébecca ti fer seki Jéhovah ti anvi li fer, akoz sa Jéhovah ti beni li. Plizir lane plitar, Jésus finn ne dan so fami! Si to parey kouma Rébecca ek to fer Jéhovah kontan, Jéhovah pou beni twa osi.