Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 9

Jérémie Pa Ti Aret Koz lor Jéhovah

Jérémie Pa Ti Aret Koz lor Jéhovah

Kifer bann dimounn ti ankoler ar Jérémie?

Jéhovah ti sap Jérémie

Parfwa sertin dimounn boufonn nou ouswa ankoler avek nou kan nou koz lor Jéhovah avek zot. Sa kapav fer nou aret koz lor Bondie. Eski to’nn deza resanti sa?​— Labib koz lor enn zenn garson ki ti kontan Jéhovah me ki ti preske aret koz lor Li. Li ti apel Jérémie. Anou aprann enn tipe plis lor li.

Kan Jérémie ti zenn, Jéhovah ti dir li ki li bizin al dir bann dimounn aret fer bann move kitsoz. Sa ti difisil pou Jérémie; li ti per. Li dir Jéhovah: ‘Mo pa kone ki pou dir. Mo zis enn garson.’ Me Jéhovah dir li: ‘Pa gagn per. Mo pou ed twa.’

Alor Jérémie koumans anons so mesaz. Li dir bann dimounn ki si zot pa  sanze, Bondie pou pini zot. Eski to panse bann dimounn inn fer seki Jérémie inn dir?​— Non. Zot boufonn li, sertin ankoler ar li. Ena mem ki rod touy li! Me ki to panse Jérémie ti resanti?​— Li gagn per ek li dir: ‘Mo pou nepli koz lor Jéhovah aster.’ Me eski vremem li’nn arete?​— Non li pa’nn arete. Li ti telman kontan Jéhovah ki li pa ti kapav aret koz lor Li. Jérémie pa’nn bes lebra, akoz sa Jéhovah inn protez li.

Par exanp, enn fwa sertin move dimounn ti zet li dan enn trou bien fon, ranpli ar labou. Li pa ti ena ni manze ni delo. Sa bann move dimounn-la ti anvi les Jérémie dan sa trou-la ziska li mor. Me avek led Jéhovah, li’nn reisi sape!

Ki nou kapav aprann ar lexanp Jérémie?​— Li osi li ti per parfwa, me li pa ti aret koz lor Jéhovah. Kan to koz lor Jéhovah, bann dimounn kapav riy twa ouswa ankoler ar twa. To kapav santi twa anbarase ouswa mem per. Me zame pa aret koz lor Jéhovah. Li pou ed twa touletan, parey kouma Li’nn ed Jérémie.