Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 6

David Pa Ti Per

David Pa Ti Per

Ki to fer kan to gagn per?​— Sirman to galoupe to al rod sekour ar to mama ek to papa. Me ena enn lot kikenn ki kapav ed twa Li osi. Li pli for ki ninport kisannla. To kone kisannla sa?​— Wi, se Bondie Jéhovah. Asterla, anou koz lor enn zenn garson ki apel David. Labib koz lor li. David ti kone ki Jéhovah touletan pou ed li, akoz sa li pa ti per.

Alor ki li ankor bien tipti, so bann paran inn aprann li pou kontan Jéhovah. Sa finn ed David pou pa per, mem kan parfwa li ti retrouv li dan bann sitiasion ki ti fer li gagn per. Li ti kone ki Jéhovah se so Kamarad ek ki Li pou ed li. Get seki finn arive enn fwa. David ti pe bien okip so bann mouton, me enn sel kout enn lion inn vini ek inn trap enn mouton avek so labous! To kone ki David inn fer? Li’nn galoup deryer lion-la ek, li posib ki li’nn touy li avek so lame! Apre sa enn lours inn atak enn lot mouton ek David inn touy sa lours-la osi! Kisannla to panse finn ed David?​— Wi, se Jéhovah.

Enn lot fwa ankor, David finn montre enn gran kouraz. Bann Izraelit ti pe lager kont enn pep ki apel bann Filistin. Me, parmi zot ena enn misie ki bien-bien gran, enn zean! Li apel Goliath. Sa zean-la pa pe zis boufonn bann solda Izraelit, me li pe boufonn Jéhovah osi. Li dir bann solda Izraelit: ‘Vini, vinn lager avek mwa.’ Me tou bann Izraelit per pou al lager ar li. Kan David tann sa, li dir Goliath: ‘Mwa, mo pou lager ar twa! Jéhovah pou ed mwa, ek to gete, to pou perdi!’ Eski to panse David ti ena kouraz?​— Wi, li ti ena boukou kouraz. Eski to anvi kone ki’nn arive apre?

David pran so lans-ros avek sink ti ros bien lis, ek li sorti pou al lager kont sa zean-la. Kan Goliath trouve ki David bien zenn, li koumans riy li. Me David dir li: ‘To pe vinn ar mwa avek enn lepe, me mwa mo pe vinn ar twa avek nom Jéhovah!’ Lerla li met enn ros dan so lans-ros, li galoupe, ek li lans sa ros-la direk lor Goliath. Goliath gagn sa ros-la anplin lor so fron, zis ant so de lizie! Zean-la  tom sek, li mor! Bann Filistin telman per ki zot galoupe zot ale. Kouma enn zenn garson kouma David finn kapav bat enn zean?​— Jéhovah finn ed li, ek Jéhovah ti boukou pli for ki sa zean-la!

David pa ti per, parski li ti kone ki Jéhovah pou ed li

Ki to kapav aprann dan sa zistwar-la?​— Jéhovah pli for ki ninport kisannla. Li to Kamarad. Alor, prosenn fwa ki to gagn per, rapel ki Jéhovah kapav ed twa pou ena kouraz!