Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 7

Eski To’nn Deza Santi Twa Tousel ek To Per?

Eski To’nn Deza Santi Twa Tousel ek To Per?

Get sa ti garson dan sa zimaz-la. Li tousel ek koumadir li pe gagn per, pa vre? Eski to’nn deza santi twa koumsa?​— Nou tou nou’nn deza resanti sa. Labib koz lor bann kamarad Jéhovah ki zot osi zot finn santi zot tousel ek zot finn gagn per. Enn parmi zot ti apel Éliya. Anou aprann inpe plis lor li.

Jézabel ti anvi touy Éliya

Éliya ti viv dan Israël bien-bien lontan, avan ki Jésus ne. Ahab, lerwa Israël, pa ador vre Bondie Jéhovah. Li ek so madam Jézabel, toulede ador enn fos bondie ki apel Baal. Alor, laplipar dimounn dan Israël koumans ador Baal. Jézabel li enn move larenn ek li anvi touy tou bann ki ador Jéhovah. Li anvi touy Éliya osi! To kone ki Éliya fer?​—

Li sove! Li sove li al lwin dan dezer ek li al kasiet dan enn kavern. Dapre twa,  kifer li’nn fer sa?​— Wi, li’nn gagn per. Me eski vremem Éliya ti bizin per? Non, parski li ti kone ki Jéhovah kapav ed li. Jéhovah inn deza montre Éliya ki kantite Li for. Enn fwa, Jéhovah ti reponn so lapriyer kan Li ti fer dife tonbe depi lesiel. Alor, pena dout, Jéhovah kapav ed Éliya asterla!

Kouma Jéhovah ti ed Éliya?

Alor ki Éliya dan kavern, Jéhovah koz ar li ek dir li: ‘Kifer to’nn vinn la?’ Éliya reponn: ‘Res zis mo tousel ki pe ankor ador twa. Mo santi mwa tousel, ek mo per tansion kikenn touy mwa.’ Éliya pe panse ki tou bann lezot adorater Jéhovah inn fini mor. Me Jéhovah dir Éliya: ‘Non, sa li pa vre. Ena ankor 7,000 dimounn ki ankor touzour pe ador mwa. Pran kouraz. Ena ankor enn travay to bizin fer pou mwa!’ Eski to panse Éliya ti kontan kan li’nn tann sa?​—

Ki to kapav aprann avek seki finn ariv Éliya?​— Fode zame to santi twa tousel ouswa to gagn per. To ena bann kamarad ki kontan Jéhovah ek ki kontan twa. Sirtou pa bliye ki Jéhovah bien for, ek touletan Li pou ed twa! Alor, asterla ki to kone ki zame to pa tousel, eski to kontan?​—