Skip to content

Skip to table of contents

Linformasion pou Bann Asistan

Linformasion pou Bann Asistan

LAKEY Bann frer ki dan servis lakey zot la pou ed ou. Silvouple, korper avek zot ek swiv bann instriksion ki zot done konsernan parking, rezervasion bann sez, kan zot dir ou kotsa pou ale, ek lezot instriksion ankor.

BATEM Amwin ki pena okenn instriksion presi, bann sez ki devan lestrad pou rezerve pou bann dimounn ki pou pran batem. Bann ki pou pran batem bizin fini pran zot plas avan ki diskour batem koumanse Samdi gramatin. Sakenn bizin amenn enn serviet ek met enn mayo de-bin ki pa indesan.

BANN KONTRIBISION Pou sa lasanble-la, finn fer bann depans pou ki kapav ena bann sez, lekipman sono ek video, ek bann lezot laranzman ki pou fer nou profit bien sa lasanble-la ek ed nou pou vinn pli pros ar Zeova. Gras-a ou bann kontribision volonter, kapav pey sa bann depans-la ek osi soutenir travay lansegnman ki pe fer dan lemond antie. Inpe partou dan Lasal Lasanble, ou pou trouv bann bwat kontribision. Nou pou bien apresie ou bann kontribision. Komite Santral anvi remersie ou pou zenerozite ki ou montre pou soutenir bann laktivite ki ena enn lien ar Rwayom Bondie.

PREMIE SEKOUR Silvouple, rapel ki sa servis-la se pou bann IRZANS SELMAN.

OBZE TROUVE Si ou finn ramas enn kitsoz ki pa pou ou, ou kapav amenn li dan servis Obze Trouve. Si ou finn perdi kitsoz, ou kapav al dan sa servis-la pou gete si ou retrouv seki ou finn perdi. Si enn zanfan pa pe trouv so paran, ou kapav amenn li ar bann frer ki dan sa servis-la. Selman, pou evit bann konplikasion, silvouple, vey bien ou bann zanfan ek fer zot res avek ou.

BANN SEZ Silvouple, ena konsiderasion pou lezot. Si ou rezerv bann sez, pa bliye ki ou kapav rezerv bann sez zis pou ou fami pros, bann ki pe vwayaz ansam avek ou, bann ki res dan mem lakaz ki ou, ek bann ki pe etidie Labib avek ou. Silvouple, pa met ou bann zafer personel lor bann sez ki ou pa pe rezerve.

VOLONTER Si ou anvi donn enn koudme dan bann travay ki ena pou sa lasanble-la, silvouple donn ou nom ar servis Volonter.

RENION SPESIAL

LEKOL POU BANN EVANZELIZATER RWAYOM BONDIE Bann pionie ki ena ant 23 ek 65 an, ek ki anvi fer plis dan zot minister kapav asiste enn renion ki pou fer Dimans lapremidi. Zot pou konn ler ek landrwa kot pou fer sa renion-la dan bann lanons.

Organize par Komite Santral Bann Temwin Zeova