Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Soutenir Bann Prinsip Moral Zeova

Soutenir Bann Prinsip Moral Zeova

Zeova etabli bann prinsip moral pou bann dimounn. Par exanp, Li dir ki maryaz se enn lien ant enn zom ek enn fam ki dire pou lavi. (Mt 19:4-6, 9) Li kondann tou bann pratik sexiel imoral. (1Ko 6:9, 10) Li mem donn bann prinsip konsernan labiyman ek laparans pou ki so pep, enn pep apar.Dt 22:5; 1Tim 2:9, 10.

Dan lemond azordi, boukou dimounn rezet bann prinsip Zeova. (Rom 1:18-32) Zot les bann panse ki bien anvog inflians zot labiyman, zot laparans, ek zot fason azir. Boukou dimounn fer zot bann move aksion okler ek kritik bann dimounn ki pena mem prinsip ki zot.1Pi 4:3, 4.

Nou, bann Temwin Zeova, avek kouraz nou bizin soutenir bann prinsip moral Zeova. (Rom 12:9) Kouma? Avek takt, nou bizin fer lezot kone ki kitsoz ki akseptab pou Li. Me nou osi nou bizin viv dapre So bann prinsip. Par exanp, kan nou pe fer bann swa konsernan nou labiyman ek nou laparans, nou kapav demann noumem: ‘Eski mo bann swa montre ki mo pe met an pratik bann prinsip Zeova ouswa bann prinsip sa lemond-la? Eski mo labiyman ek mo laparans montre ki mo enn Kretien ki ena lakrint pou Bondie?’ Ouswa kan nou pe swazir enn program dan televizion ouswa enn fim, nou kapav demann noumem: ‘Eski Zeova pou dakor ar sa program-la? Ki bann prinsip moral sa program-la pe ankouraz bann dimounn adopte? Eski mo swa konsernan divertisman kapav afebli mo defans moral? (Ps 101:3) Eski sa kapav vinn enn obstak ki fer mo fami ouswa lezot tonbe?’1Ko 10:31-33.

Kifer eski li bien inportan ki nou soutenir bann prinsip moral Zeova? Biento Zezi Kris pou detrir bann nasion ek tou bann move kitsoz ki existe. (Ez 9:4-7) Zis bann ki fer volonte Bondie ki pou gagn lavi. (1Zn 2:15-17) Alor, anou defann bann prinsip moral Zeova pou ki bann ki temwin nou bon kondwit zot donn Bondie laglwar.1Pi 2:11, 12.

Ki mo labiyman ek mo laparans montre konsernan mo bann prinsip moral

GET VIDEO VINN KAMARAD ZEOVA—ENN MISIE, ENN MADAM. APRE SA, REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kifer li inportan ki nou viv dapre bann prinsip Zeova?

  • Kifer bann paran bizin koumans ansegn zot bann zanfan bann prinsip moral Zeova depi ki zot ankor tipti?

  • Kouma bann zenn ek bann vie toule-de kapav ed bann dimounn pou tir profi ar bonte Bondie?