Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Pres Bonn Nouvel Avek Lazwa

Pres Bonn Nouvel Avek Lazwa

Eski to’nn deza trouv sa difisil pou prese? Boukou parmi nou pou reponn wi pou sa kestion-la. Kifer? Kitfwa souvan dan nou teritwar nou zwenn bann dimounn ki indiferan ouswa ki ankoler ouswa nou per pou koz ar bann dimounn ki nou pa kone. Li vre ki sa bann kitsoz-la kapav fer nou perdi nou lazwa. Pourtan, nou ador enn Bondie ere ek Li anvi nou servi Li avek lazwa. (Ps 100:2; 1Ti 1:11, NW.) Anou get twa rezon kifer nou bizin pres avek lazwa.

Premierman, nou proklam enn mesaz ki donn lespwar. Mem si azordi deplizanpli bann dimounn pe perdi lespwar, nou kapav ranpli zot leker avek enn “bon nouvel lor enn kitsoz ki pli bon.” (Iz 52:7) Me bon nouvel lor Rwayom Bondie kapav ranpli nou leker osi ar lazwa. Avan ki nou al prese, medit lor bann benediksion ki Rwayom Bondie pou amene lor later.

Deziemman, bon nouvel ki nou prese fer bann dimounn dibien lor plan fizik ek ed zot pou ena enn bon relasion avek Bondie. Zot aprann pou rezet bann pratik ki fer zot ditor ek zot gagn lesperans pou viv pou touletan. (Iz 48:17, 18; Rom 1:16) Nou kapav mazinn noumem pe fer enn travay kot nou pe bizin rod bann dimounn ek sap zot lavi. Mem si sertin dimounn pa anvi ki nou sap zot, nou kontign rod bann ki anvi nou fer sa.Mt 10:11-14.

Trwaziemman, ek pli inportan, nou predikasion donn Zeova loner. Nou travay predikasion ena enn gran valer pou Li. (Iz 43:10; Eb 6:10) Anplis, Li kontan pou donn nou so lespri sin pou fer sa travay-la. Alor, sipliy Zeova pou gagn lazwa, enn kalite ki nou gagne gras-a lespri sin. (Ga 5:22, NW.) Avek So led, nou kapav sirmont nou bann laper ek pres avek kouraz. (Zis 4:31) Lerla, mem si bann dimounn dan nou teritwar azir bien ouswa non anver nou, nou pou pres avek lazwa.Ez 3:3.

Ki latitid to anvi ena dan to minister? Kouma to kapav manifeste lazwa?

GET VIDEO RETROUVE DE LA JOIE GRÂCE À L’ÉTUDE ET À LA MÉDITATION. APRE SA, REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Kifer nou bizin donn priorite nou letid personel, mem si nou pas boukou lertan pou prese sak mwa?

  • Dan ki fason nou bizin imit Mari?

  • Kan eski to rezerv letan pou medit lor Parol Bondie?

  • Ki kitsoz fer twa gagn lazwa kan to pres bonn nouvel?