Enn ser pe pres avek enn dimounn ki kas dite dan Cameroun

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Ziliet 2016

Bann Model Prezantasion

Bann lide pou prezant Latour Degard ek Enn Bon Nouvel Ki Sorti Kot Bondie! Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Loue Zeova, Bondie Ki Ekout Lapriyer

Kan to priye Bondie, kifer li bon to koz lor bann promes ki to’nn fer Li? Dan to lapriyer, kouma to kapav montre Zeova ki to fer Li konfians? (Psom 61-65)

NOU LAVI KRETIEN

Enn Lavi Sinp Ed Nou pou Loue Bondie

Ki to pou kapav fer si to sinplifie to lavi? Kouma to kapav imit fason Zezi ti viv?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Pep Zeova Zele pou Vre Ladorasion

Ki nou kapav aprann ar zel ki David ti ena? Ki nou zel pous nou pou fer? (Psom 69-72)

NOU LAVI KRETIEN

Eski To Kapav Seye pou Enn An?

Bann ki anvi esey fer pionie pou gagn boukou satisfaksion ek benediksion.

NOU LAVI KRETIEN

Program pou Fer Pionie Permanan

Ou pou etone pou trouve ki mem bann ki pena ase letan ouswa enn bon lasante kapav fer pionie permanan.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Rapel Bann Gran Explwa Zeova

Sit sertin explwa ki Zeova inn fer. Kouma sa fer nou dibien kan nou medit lor la? (Psom 74-78)

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Kisannla Ki Pli Inportan dan To Lavi?

Ekrivin Psom 83 ti montre ki Zeova ti Personaz pli inportan dan so lavi. Kouma nou’si nou montre ki dan nou lavi Zeova Li Personaz pli inportan?