Pe invit enn dimounn pou asiste nou bann renion lor bann zil Cook

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Septam 2017

Bann Model Prezantasion

Bann model prezantasion pou Latour Degard ek pou ansegn laverite lor Labib ek lasians. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Retabli Vre Ladorasion!

Vizion ki Ezekiel ti gagne lor tanp, ti rasir leres Zwif ki ti exile ki vre ladorasion ti pou retabli.

NOU LAVI KRETIEN

Kifer Vre Ladorasion Ena Valer pou Twa?

Vre ladorasion finn etabli dan enn fason solid. Eski regilierman to reflesi lor privilez ki to ena pou konn ek pou servi Zeova?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Bann Benediksion ki Izrael Ki’nn Retabli Ti Pou Gagne

Vizion ki Ezekiel ti gagne lor tanp ti enn promes ki vre ladorasion pou retabli, ek parmi bann benediksion ki sa ti pou amene ena bann kitsoz ki pou organize, korperasion, ek sekirite.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Fidelite Anver Zeova Amenn Bann Benediksion

Zistwar sa trwa Ebre-la kapav fer nou pli determine pou res fidel anver Zeova.

NOU LAVI KRETIEN

Res Fidel kan To Gagn Tantasion

Zezi Kris ti res fidel ar Bondie kan li ti gagn tantasion. Eski bann imin inparfe kapav osi res fidel kan met presion lor zot pou pa res fidel anver Bondie?

NOU LAVI KRETIEN

Res Fidel kan enn Manb To Fami Exkli

Kan enn manb nou fami exkli, sa teste nou fidelite anver Zeova. Ki kapav ed nou pou res fidel?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Eski To Pe Servi Zeova dan enn Fason Regilie?

Daniel ti servi Zeova dan enn fason regilie. Li pa ti permet nanye pou kas so bann bon labitid spiritiel.

NOU LAVI KRETIEN

Form Zot pou Servi Zeova dan enn Fason Regilie

Form bann nouvo proklamater depi koumansman pou partisip dan predikasion dan enn fason regilie ek avek zel. Ed to etidian pou vinn enn proklamater efikas.