Viv dapre lalwa Zeova vedir ki volonterman nou les Zeova gid nou. Parey kouma ekrivin sa psom-la, dan Labib ena ankor lezot bon lexanp bann dimounn ki’nn swiv lalwa Zeova ek ki’nn kont lor Li.

Nou pou konn vre boner akondision ki nou viv dapre lalwa Bondie

119:1-8

Zozie ti montre ki li ti ena enn gran konfians dan bann linstriksion Zeova. Li ti kone ki li pou ere ek li pou reisi si li met so konfians dan Zeova avek tou so leker

Parol Bondie donn nou kouraz ki bizin pou fer fas ar bann difikilte ki nou gagne dan lavi

119:33-40

Zeremi ti ena kouraz ek ti kont lor Zeova dan bann sitiasion difisil. Li ti ena enn lavi sinp ek ti persevere dan so servis

Kan nou ena enn konesans exakt lor Parol Bondie, sa donn nou lasirans pou prese

119:41-48

Pol pa ti per pou partaz mesaz Bondie ar ninport ki dimounn. Li ti ena enn gran konfians ki Zeova pou ed li kan li ti koz avek kouraz ar Gouverner Felix

Dan ki bann sitiasion mo kapav montre plis kouraz kan mo pe rann temwaniaz?

  • Lekol

  • Travay

  • Fami

  • Lezot sitiasion