MONTRE
Text
Image

Koz Tro Boukou: Pa panse ki to bizin explik tou tomem. Zezi ti poz bann kestion pou ed bann dimounn reflesi ek tir bann bon konklizion par zotmem. (Mt 17:24-27) Bann kestion rann letid-la pli vivan ek ed twa pou kone seki etidian-la pe konpran ek seki li krwar. (be-F 253 ¶3-4) Kan to poz enn kestion, ena pasians ek atann ki dimounn-la reponn. Si etidian-la donn enn move repons, olie ki to donn li bon repons, poz li lezot kestion pou ki li arive tir bann bon konklizion par limem. (be-F 238 ¶1-2) Pa koz tro vit, donn etidian-la ase letan pou kapte bann nouvo lide.be-F 230 ¶4.

Fer Letid Vinn Konplike: Evit rakont tou seki to kone lor sa size-la. (Zn 16:12) Koz sirtou lor bann pwin prinsipal ki ena dan paragraf-la. (be-F 226 ¶4-5) Mem si bann detay parfwa zot interesan, zot kapav anpes etidian-la konpran bann pwin prinsipal. (be-F 235 ¶3) Kan etidian-la inn arive konpran bann pwin prinsipal fer prosin paragraf.

Zis Explik Bann Paragraf: Nou lobzektif se pou tous leker, pa zis explik bann paragraf. (Lik 24:32) Servi bien pouvwar ki Parol Bondie ena ek met laksan lor bann verse inportan ki ena dan sa leson-la. (2Ko 10:4; Eb 4:12; be-F 144 ¶1-3) Servi bann lexanp bien sinp. (be-F 245 ¶2-4) Reflesi ki bann difikilte etidian-la gagne dan so lavi personel, ki so bann krwayans, ek apre, adapte letid-la ar so sitiasion. Poz li bann kestion kouma: “Ki ou panse lor seki ou pe aprann?” “Ki sa aprann nou lor Zeova?” “Kouma sa pou ed ou si ou aplik seki ou pe aprann?”be-F 238 ¶3-5; 259 ¶2.