Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite Dan Nou Minister​—Servi Bien JW.ORG

Amelior Nou Bann Kapasite Dan Nou Minister​—Servi Bien JW.ORG

KIFER LI INPORTAN: Tou bann piblikasion ki trouv dan nou Kes Zouti pou Ansegne fer referans ar jw.org. An realite, lobzektif prinsipal bann kart vizit ek trak Kotsa Nou Gagn Repons Bann Kestion Inportan Dan Lavi? se pou diriz bann dimounn ver nou sit Internet. To kapav plas enn piblikasion ki trouv dan nou Kes Zouti pou Ansegne, kan to servi jw.org pou avoy enn kopi elektronik par mail ouswa partaz enn lien. Sa kapav bien itil kan nou pe rann temwaniaz ar enn dimounn ki koz enn lot lang. Anplis, bann dimounn kapav poz bann kestion ki so repons pa trouv dan bann piblikasion ki ena dan nou Kes Zouti pou Ansegne. Si nou konn servi bien nou sit Internet, nou pou pli efikas dan nou minister.

KOUMA TO KAPAV FER SA:

  • Servi seksion « LA BIBLE ET VOUS ». Fer koumadir to pe rann temwaniaz avek enn mama ouswa enn papa ki anvi gagn plis ransegnman lor kouma elve bann zanfan. Al dan seksion LA BIBLE ET VOUS > COUPLES & FAMILLES.

  • Servi seksion “PIBLIKASION.” Fer koumadir to pe rann temwaniaz informel dan lekol ek ki to anvi donn to kamarad lekol brosir Repons pou 10 Kestion Bann Zenn Demande. Al dan seksion PIBLIKASION > LIV & BROSIR.

  • Servi seksion “KISANNLA NOU ETE?Fer koumadir to pe rann temwaniaz enn koleg travay ki anvi gagn enn ti lexplikasion lor nou bann krwayans. Al dan seksion KISANNLA NOU ETE > KESTION KI POZE SOUVAN LOR BANN TEMWIN ZEOVA.

GET VIDEO SERVI BIEN JW.ORG, EK REFLESI KOT TO TI POU ALE LOR NOU SIT INTERNET POU ED:

  • enn dimounn ki pa krwar ki Bondie existe

  • enn dimounn ki fek pas par enn maler

  • enn frer ouswa enn ser inaktif

  • enn vizit ki pe demande kouma bann Temwin Zeova finans zot bann aktivite

  • enn dimounn ki sorti dan enn lot pei ki pe anvi asiste renion dan so pei