Pe montre lamour Kretien dan Malawi

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Oktob 2018

Bann Model Konversasion

Seri bann model konversasion lor kifer bann dimounn pe soufer ek ki Bondie pou fer pou sa.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zezi Pran Swin So Bann Mouton

Zezi, Lexselan Berze, konn so bann mouton personelman: seki zot bizin, zot febles, ek zot pwin for.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Imit Konpasion Zezi

Zezi ti konpran santiman lezot ek li ti ena boukou konpasion. Kifer sa se enn kitsoz extraordiner?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Mo Finn Donn Zot Lexanp”

Zezi ti montre so bann zapot ki zot bizin ena limilite ek fer bann travay ki paret pena valer, pou zot bann frer.

NOU LAVI KRETIEN

Lamour Idantifie Bann Vre Kretien: Rezet Tandans Egois ek Pa Ofanse Vit

Pou montre lamour parey kouma Zezi Kris, nou bizin rod lintere lezot avan ek pa ofanse vit.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Zot Pa Fer Parti dan Lemond”

Bann disip Zezi bizin kouraz pou res san tas dan sa lemond ki otour zot la.

NOU LAVI KRETIEN

Lamour Idantifie Bann Vre Kretien: Protez Linite ki Ena Boukou Valer

Pou kapav res ini, nou bizin rod seki bon dan lezot ek pardone avek tou nou leker.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zezi Ti Rann Temwaniaz lor Laverite

Antan ki bann disip Zezi, nou osi nou rann temwaniaz lor laverite an parol ek an-aksion.

NOU LAVI KRETIEN

Lamour Idantifie Bann Vre Kretien: Kontan Seki Vre

Nou bizin rann temwaniaz lor laverite, ek kontan seki vre, mem si nou pe viv dan enn lemond ki ranpli ar foste ek linzistis.