Eski to ti pou kontan res fidel parey kouma Daniel kan to pe pas par bann leprev? Daniel ti fer bann gran zefor pou etidie Parol Bondie, mem bann profesi ki profon. (Dn 9:2) Kan to etidie Labib an profonder sa kapav ed twa pou res fidel. Kouma? Sa kapav ed twa pou ogmant to lafwa dan bann promes Zeova. (Zo 23:14) Sa kapav ed twa osi pou ogmant to lamour pou Bondie, ek sa lamour-la pou pous twa pou fer seki zis. (Ps 97:10, NW.) Me, kotsa to bizin koumanse? Anou get de-trwa sigzesion.

  • Ki mo bizin etidie? Enn bon labitid pou etidie inplik prepar nou bann renion. To pou tir plis profi ar lektir Labib ki nou fer sak semenn, si to pran letan pou fer resers lor bann pwin ki to pa’nn konpran. Sertin inn desid pou aprann plis lor bann profesi Biblik, bann diferan laspe frwi lespri sin, bann vwayaz misioner lapot Pol, ouswa mem lor bann kreasion Zeova. Si pandan lazourne to pans enn kestion Biblik, not li ek fixe twa lobzektif pou etidie sa pandan to prosin letid.

  • Kotsa mo kapav gagn bann linformasion? Pou gagn bann lide, get video Des outils de recherche pour découvrir des trésors spirituels. Pou antrenn twa pou fer bann resers, rod lidantite bann pwisans mondial ki reprezante par bann bebet ki trouv dan Daniel sapit 7.

  • Komie letan mo bizin pran pou etidie? Enn letid ki regilie bien inportan pou nou lasante spiritiel. Si bizin, pou koumanse, pa etidie pandan lontan. Lerla, tigit par tigit to kapav ogmant kantite letan ki to pase pou etidie. Kan to etidie Parol Bondie se koumadir to pe rod bann trezor ki kasiet, plis to pou dekouver bann trezor, plis to pou anvi fouye pou trouv ankor! (Pr 2:3-6) To dezir pou etidie Parol Bondie pou ogmante, ek enn letid Labib ki regilie pou kontign res enn bon labitid.​—1Pi 2:2.

KI BANN BEBET DAN DANIEL SAPIT 7 REPREZANTE?

ENN LOT KESTION:

Kouma Daniel 7:8, 24 finn realize?

PROSIN TEM LETID:

Ki bann bebet dan Revelasion sapit 13 reprezante?