Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Korpere Pou Pres dan Bann Teritwar kot Koz Plizir Lang

Korpere Pou Pres dan Bann Teritwar kot Koz Plizir Lang

Souvan, bann dimounn reazir pli bien ar mesaz lor Rwayom Bondie kan zot tann li dan zot lang maternel. Kitfwa, se akoz sa ki pandan Lapantkot 33 Nou Lepok, Zeova ti fer laranzman pou ki “bann Zwif ki ti bien devoue pou Bondie, e ki ti sorti partou lor later,” tann bonn nouvel ‘dan langaz zot prop pei,’ mem si li paret ki zot ti koz enn lang popiler kouma Ebre ouswa Grek. (Zis 2:5, 8) Azordi dan bann landrwa kot koz plizir lang, bann kongregasion diferan lang kitfwa pe pres dan mem teritwar. Dan sa bann kongregasion-la li kapav arive ki bann proklamater pres tro souvan ouswa anmemtan dan bann mem teritwar. Lerla, li kapav arive ki bann dimounn dan sa bann teritwar-la ankoler akoz sa. Kouma bann proklamater dan sa bann kongregasion-la kapav korpere ansam pou evit sa?

  • Kominike (Pr 15:22): Bann responsab predikasion bizin koz avek sakenn zot kamarad pou trouv enn sistem pou pres bonn nouvel dan enn fason ki pou pli adapte ar tou bann kongregasion ki inplike. Si bann kongregasion ki pres dan bann lezot lang ena enn teritwar ki tipti, kitfwa zot pou prefer ki to kongregasion sot bann lakaz bann dimounn ki trouv dan zot teritwar. Me selman, si zot pa reisi kouver zot teritwar regilierman parski li tro gran, lerla kitfwa zot pou prefer ki to kongregasion pa sot okenn lakaz ek fer zot kone kan enn dimounn ki dan zot teritwar interese. (od-F 93 ¶37) Ouswa zot kapav demann to kongregasion pou ed zot pou rod bann dimounn ki koz lang dan ki zot pe prese ek donn zot bann ladres-la pou ki zot azout sa lor zot teritwar. (km 7/12 5, lankadre) Pa bliye ki parfwa, dan mem lakaz kapav ena bann dimounn ki koz diferan lang. Bann laranzman ki’nn fer pou kouver bann teritwar bizin an-akor avek bann lalwa dan to pei lor proteksion bann linformasion.

  • Korpere (Ef 4:16): Swiv bien bann instriksion ki responsab predikasion done. Eski to pe fer letid avek enn kikenn kot lang ki pli tous so leker se pa lang to kongregasion? Etidian-la pou progrese pli vit, si to fer laranzman pou ki li etidie avek enn kikenn dan enn kongregasion ouswa enn group ki koz sa lang-la.

  • Prepare (Pr 15:28; 16:1): Si enn dimounn dan to teritwar koz enn lot lang, fer tou to posib pou pres bonn nouvel avek li. Pandan to preparasion, fini kalkile ki lezot lang bann dimounn dan to teritwar koze ek lerla an-avans to kapav download Labib ek bann video dan sa bann lang-la. To kapav osi aprann pou dir bonzour ek de-trwa mo sinp dan lezot lang lor aplikasion JW Language.