Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Ki Labib Kapav Ansegn Nou?Kouma pou Servi Sa Liv-La?

Ki Labib Kapav Ansegn Nou?Kouma pou Servi Sa Liv-La?

Liv Ansegn Nou (pankor disponib an Kreol Morisien) ek liv Ki la Bible enseigné? bien resanble. Toulede form parti bann zouti ki nou servi pou ansegne. Zot koz lor bann mem lansegnman ek dan toulede liv sa bann lansegnman-la trouv dan mem lord. Selman, dan liv Ansegn Nou ena bann term ek bann rezonnman pli sinp. Lorganizasion inn fer sa liv-la pou ed bann ki gagn difikilte pou konpran liv Ki la Bible enseigné? Dan liv Ansegn Nou pena appendice. Li ena plito bann not ki donn bann ti explikasion lor sertin term ek prinsip ki trouv dan bann sapit. Dan so bann sapit pena bann kestion introdiksion ek alafin pena lankadre. Olie sa, dan konklizion ena enn rezime ki koz lor bann verite Biblik ki’nn examine dan sapit-la. Parey kouma pou liv Ki la Bible enseigné?, nou kapav ofer liv Ansegn Nou ninport kan, mem si pandan sa mwa-la pa pe ofer sa piblikasion-la. Kouma nou kapav servi bann karakteristik liv Ansegn Nou dan enn letid Labib?

REZIME: Metod ki nou servi pou fer letid dan liv Ki la Bible enseigné?, setadir lir paragraf ek poz kestion, mars bien avek laplipar dimounn. Me, fer koumadir nou etidian pa tro konn koz lang dan ki pe fer letid ouswa li pa tro konn lir. Dan sa ka-la, to kapav swazir liv Ansegn Nou. Ek to kapav servi bann rezime ki ena alafin bann sapit pou fer letid ek ankouraz etidian-la pou lir bann sapit-la par limem. Sak letid lor enn verite Biblik kapav dir anviron 15 minit. Dan bann rezime pena bann detay ki ena dan bann sapit. Alor, ansegnan-la bizin fer enn bon preparasion ek gete ki bann pwin kapav ed etidian-la. Si ansegnan-la fer letid apartir bann sapit, li kapav servi rezime pou fer enn revizion.

BANN NOT: Bann term ek bann prinsip ki ena dan bann not alafin liv Ansegn Nou paret dan mem lord ki dan so bann sapit. Ansegnan-la pou deside si li pou examinn sa bann not-la pandan letid ouswa non.