Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister​—Ekrir Bann Bon Let

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister​—Ekrir Bann Bon Let

KIFER LI INPORTAN: Lapot Pol ti ekrir 14 let pou ankouraz so bann konpagnon Kretien, ek liv 1 Korintien form parti sa bann let-la. Kan enn dimounn ekrir enn let, li kapav pran letan pou swazir bien so bann mo, ek sa kikenn ki pou gagn sa let-la pou kapav lir li plizir fwa. Bann let, zot enn bon fason pou rann temwaniaz ar nou bann fami ek bann dimounn ki nou kone. Bann let, zot osi enn fason efikas pou pres ar bann dimounn ki nou pa reisi zwenn kot zot. Par exanp, kitfwa enn dimounn inn montre lintere me li difisil pou zwenn li kot li. Kitfwa li difisil pou zwenn sertin dimounn dan nou teritwar parski zot res dan bann landrwa izole, dan bann morselman prive, ouswa dan bann lapartman ki trouv dan bann batiman prive. Ki sertin kitsoz li bon nou rapel, sirtou kan nou pe ekrir enn dimounn ki nou pa kone?

KOUMA TO KAPAV FER SA:

  • Dir seki to ti pou dir si to ti zwenn dimounn-la. Dan koumansman let-la, prezant twa, ek dir dan enn fason kler kifer to pe ekrir li. Kitfwa to kapav poz enn kestion pou fer dimounn-la reflesi, ek atir so latansion lor nou sit Internet. Lerla, donn li enn lide kouma enn letid Labib deroule, ouswa sit tit sertin sapit ki ena dan nou bann piblikasion ki nou servi pou fer letid. To kapav met enn kart vizit, enn linvitasion, ouswa enn trakt ansam avek let-la.

  • Enn ti let. Fode pa ki to let tro long, sinon dimounn-la kapav pa lir li net.​—Get model let

  • Verifie ki let-la pena okenn erer, ki li prop, ek fasil pou lir. Fer sir ki let-la amikal, ki li ranpli ar takt, ek pozitif. Cheke ki to’nn met ase tem lor lanvlop-la.