Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Kouma Nou Kapav Kiltiv Lamour pou Bondie ek pou Nou Prosin?

Kouma Nou Kapav Kiltiv Lamour pou Bondie ek pou Nou Prosin?

Mem si bann Kretien pa bizin swiv Lalwa Mozaik, so de pli gran komannman, kontan Bondie ek kontan nou prosin, reprezant tou seki Zeova atann ki nou fer. (Mt 22:37-39) Nou pa ne avek sa kalite lamour-la. Nou bizin kiltiv li. Kouma? Premie kitsoz ki nou bizin fer se lir Labib toulezour. Kan nou reflesi lor personalite Bondie ki nou aprann dan Labib, nou pou “apresie bann zoli kalite Zeova.” (Ps 27:4NW.) Ki rezilta nou pou gagne? Nou lamour pou Li pou vinn pli for ek nou fason panse pou plis resanble so fason panse. Sa ankouraz nou pou obeir bann komannman Bondie, ek sa inplik osi komannman pou montre enn lamour ki pous nou pou fer bann sakrifis pou lezot. (Zn 13:34, 35; 1Zn 5:3) Anou get trwa sigzesion ki pou ed nou plis apresie nou lektir Labib:

  • Servi to limazinasion, ek to bann sans. Mazine ki to dan sa landrwa-la. Ki to pe trouve, tande, ek santi? Ki bann dimounn-la kitfwa pe resanti?

  • Servi diferan metod. Ala sertin sigzesion: Lir for, ouswa swiv pandan ki to pe ekout enn lanrezistreman odio. Lir lor enn personaz Labib ouswa lor enn size olie ki to lir bann sapit-la an-ord. Par exanp, kan to lir lor Zezi servi seksion 4 ek seksion 16 dan Enn Gid pou Pli Konpran Parol Bondie. Lir net sapit lor ki text pou azordi baze. Lir bann liv Labib dan lord ki’nn ekrir zot.

  • Lir pou to konpran. Li pli bon ki to lir enn sapit par zour, kot to’nn konpran ek medite, ki to lir boukou sapit zis parski bizin. Pran kont kontex. Examinn bann detay. Servi bann referans Biblik ki trouv dan kolonn omilie ek bann map. Fer resers lor omwin enn pwin ki to pa’nn konpran. Si posib, servi mem kantite letan ki to pran pou lir, pou medite.