Pe prese dan Cambodge

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Fevriye 2018

Bann Model Konversasion

Bann konversasion ki baze lor sa bann kestion-la: Eski Labib ankor itil azordi? Eski li an-akor avek lasians? Eski so bann konsey pratik?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Lexanp lor Dible ek Move Lerb

Ki Zezi pe explike dan sa lexanp-la? Kisannla reprezant semer, lennmi, ek bann ki fer rekolt?

NOU LAVI KRETIEN

Bann Lexanp lor Rwayom ek Seki Zot Reprezante pou Nou

Zezi ti servi bann lexanp sinp pou ansegn nou bann leson inportan lor nou relasion avek Zeova. Ki leson nou kapav aprann dan Matie sapit 13?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Nouri Boukou Dimounn Atraver Enn Tigit Dimounn

Zezi ti dir so bann disip nouri enn gran lafoul, mem si zot ti ena zis sink dipin ek de pwason. Ki arive, ek ki sa reprezante pou nou?

NOU LAVI KRETIEN

“Onor To Papa ek To Mama”

Zezi ti met laksan lor komannman pou ‘onor to papa ek to mama.’ Eski sa komannman-la ena enn dat expirasion?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Kisannla So Bann Panse To Ena?

Ki nou bizin fer pou les volonte Bondie diriz nou? Zezi ti montre trwa kitsoz ki kapav ed nou pou evit ena bann move fason panse.

NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister​—Servi Bann Kestion dan enn Fason Efikas

Zezi ti poz bann kestion efikas pou ansegn bann dimounn diferan leson. Kouma nou kapav imit so fason ansegne ki efikas dan nou minister?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Fer Atansion, Pa Fer Ni Twa Ni Lezot Tonbe

Zezi ti servi bann lexanp pou ansegn nou bann leson inportan pou ki nou pa tonbe ouswa fer lezot tonbe. Ki kitsoz dan to lavi kapav vinn enn obstak ki fer twa tonbe?