De proklamatris pe fer enn letid Labib dan Chili

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Desam 2016

Bann Model Prezantasion

Bann model prezantasion pou magazinn Réveillez-vous ! ek pou ansegn laverite lor kifer dimounn soufer. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Anou Mont lor Montagn Zeova”

Profet Izai ti dir ki pou sanz bann zarm lager ek pou fer zot vinn bann zouti pou travay later. Li ti montre ki pep Zeova pou enn pep ki favoriz lape. (Izai 2:4)

NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister—Tous Leker To Etidian Avek Liv “Reste dan l’amour Bondié”

Liv “l’amour Bondié” ed nou bann etidian Labib pou trouve kouma zot kapav aplik bann prinsip Labib dan zot lavi toulezour.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Lemesi Ti Akonpli Bann Profesi

Izai ti anonse ki Lemesi pou pres “dan rezion Galile.” Kouma Zezi inn akonpli sa profesi-la? Li ti vwayaz partou dan Galile pou pres bonn nouvel.

NOU LAVI KRETIEN

“Ala Mo La! Avoy Mwa!”

Kouma nou kapav port nou volonter ek ena lafwa parey kouma Izai? Get lexanp enn fami ki’nn al servi kot bizin plis proklamater.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Later Pou Ranpli Avek Konesans Zeova

Kouma profesi Izai konsernan paradi lor later ti realize dan lepase, pe realize azordi, ek pou realize dan lavenir?

NOU LAVI KRETIEN

Lansegnman Zeova Gagn Viktwar lor Parsialite

De lennmi vinn bann frer spiritiel gras-a pouvwar ki lansegnman Zeova ena pou fer bann dimounn viv dan linite.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Abiz lor Pouvwar Fer Perdi Lotorite

Kouma Shebna ti bizin servi so lotorite? Kifer Zeova ti fer Eliakim ranplas li?