Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

To Kapav Ankouraz enn Kretien Inaktif

To Kapav Ankouraz enn Kretien Inaktif

Sak lane, ena boukou Kretien inaktif ki asiste Memoryal. Sa bann Kretien-la ti’nn koumans galoup lekours pou lavi, me pou diferan rezon zot inn ralanti. Brosir Retourn ar Zeova mansionn sertin sa bann rezon-la. (Eb 12:1) Pourtan, bann inaktif ankor ena enn gran valer pou Zeova, ki’nn aste zot avek disan so Garson. (Zis 20:28, NW; 1Pi 1:18, 19) Kouma nou kapav ed zot pou retourn dan kongregasion?

Bann berze fer bann gran zefor pou rod bann brebi ki’nn elwagne ar troupo. Bann ansien dan kongregasion imit sa bann berze-la kan zot osi zot fer tou pou rod ek ed bann Kretien inaktif. (Lk 15:4-7) Sa montre lamour ek lintere ki Zeova ena pou so bann serviter. (Zr 23:3, 4) Pa zis bann ansien ki kapav ankouraz bann inaktif, nou tou kapav fer sa. Kan nou zanti ek fer zefor pou konpran lezot, sa fer Zeova plezir ek nou kapav gagn bann gran benediksion. (Pr 19:17; Zis 20:35) Alor, esey mazine kisannla ou kapav ankouraze, ek pa tarde pou fer sa!

GET VIDEO ENCOURAGER LES INACTIFS. APRE REPONN SA BANN KESTION-LA:

  • Ki Abbey ti fer kan li ti zwenn enn Temwin ki li pa ti kone?

  • Kifer nou bizin al get bann ansien si nou pe anvi ed enn kikenn ki inaktif?

  • Kan Abbey ti pou al get Laura pou deziem fwa, kouma li ti prepar li?

  • Kouma Abbey inn manifeste perseverans, pasians, ek lamour kan li ti pe esey ankouraz Laura?

  • Ki nou kapav aprann ar lexanp ki Zezi ti servi dan Lik 15:8-10?

  • Gras-a zefor ki Abbey ek bann ansien ti fer pou ed Laura, ki bon rezilta sa finn ena?