Skip to content

Skip to table of contents

 AMELIOR TO MINISTER

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister—Prepar To Prop Prezantasion Magazinn

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister—Prepar To Prop Prezantasion Magazinn
MONTRE

KIFER LI INPORTAN: Bann model prezantasion ki ena dan kaye renion zot zis donn nou enn lide kouma pou prezant nou bann magazinn. Alor, li bon to servi to prop mo kan to fer to prezantasion. Kitfwa to pou prefer servi enn lot prezantasion ouswa koz lor enn lot size ki to panse pli adapte ar to teritwar. Dan sa ka-la, apre ki to’nn lir magazinn-la, examinn bann model prezantasion ek get bann video ki baze lor la, servi bann sigzesion ki ena anba pou prepar to prop prezantasion.

KOUMA TO KAPAV FER SA:

Demann tomem: ‘Eski mo anvi servi enn parmi bann model prezantasion?’

WI

  • Prepar to lintrodiksion. Apre ki to’nn dir dimounn-la bonzour, dir li exakteman kifer to’nn vinn get li. (Par exanp: “Nou pe vizit bann dimounn parski . . .”)

  • Reflesi ki kestion to pou poz dimounn-la, kouma to pou introdir enn verse ek propoz li piblikasion. (Par exanp, pou introdir enn verse to kapav dir: “Sa verse-la donn enn bon repons pou sa kestion-la.”)

NON

  • Swazir enn lartik dan magazinn-la ki to trouv interesan ek ki pou interes bann dimounn dan to teritwar

  • Reflesi lor enn kestion ki to kapav poz dimounn-la pou fer li exprim so lopinion. Pa poz li enn kestion difisil ki pou anbaras li. (Par exanp: To kapav servi bann kestion lor paz 2 dan magazinn-la.)

  • Swazir enn verse ki to pou lir. (Si to pe prezant Réveillez-vous ! li pa neseser ki to lir enn verse. Inn fer sa magazinn-la sirtou pou bann ki pa tro konn Labib ek ki kitfwa pena konfians dan larelizion.)

  • Prepar enn ou de fraz ki pou explik dimounn-la kouma sa lartik-la kapav ed li

DAN TOULEDE KA

  • Prepar enn lot kestion ki to pou reponn kan to re-vizit dimounn-la

  • Pran bann not pou ed twa rapel seki to pou dir li