Skip to content

Instriksion pou Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister

Instriksion pou Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister

Konteni

 

Paragraf

Parol Introdiksion

 2

Bann Trezor dan Parol Bondie

 3

Amelior To Minister

 4

Nou Lavi Kretien

 5

Parol Konklizion

 6

Amelior To Lektir ek To Lansegnman

 7

Konsey

 8

Letan

 9

Vizit Responsab Sirkonskripsion

 10

Semenn Lasanble Sirkonskripsion ouswa Rezional

 11

Semenn Memoryal

 12

Responsab Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister

 13

Prezidan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister

 14

Kordinater Komite Bann Ansien

 15

Konseye Adzwin

 16

Bann Lasal Segonder

 17

Video

 18

1. Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister pou fer dapre seki ena dan Nou Lavi ek Nou Minister​—Kaye Renion ek bann instriksion ki swiv. Nou ankouraz tou bann proklamater pou port zot volonter pou prezant bann devwar. Bann dimounn ki abitie asiste nou bann renion kapav fer devwar, si zot aksepte bann lansegnman ki ena dan Labib ek viv an-akor avek bann prinsip ki ena dan Labib.​—be-F p. 282.

 2. Parol Introdiksion: 3 minit maximum. Sak semenn, apre kantik ek lapriyer koumansman, prezidan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister pou donn enn avangou program ki pou swiv, li pou osi met laksan lor kestion ki ena dan Fey Repons pou Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister.

 3. Bann Trezor dan Parol Bondie:

  • Diskour: 10 minit. Dan Kaye Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister ena enn tem ek enn plan avek de ouswa trwa pwin prinsipal pou sa parti-la. Se enn ansien ouswa enn asistan ministeryel ki kalifie ki pou fer sa diskour-la. Si pou lektir Labib pou lasemenn ena pou koumans enn nouvo liv Labib, pou zwe video introdiksion pou sa liv-la. Frer-la kapav fer enn lien ant video-la ek tem-la. Selman, li bizin fer sir ki li kouver tou bann pwin ki ena dan nou kaye renion. Ek, depandan letan ki reste, li bizin servi bann zimaz ek bann panse Biblik ki ena enn lien ar sa size-la pou devlop bann pwin inportan.

  •   Rod Bann Perl Spiritiel: 8 minit. Sa parti-la pou fer par kestion-repons. Fode pa fer ni enn lintrodiksion ni enn konklizion. Se enn ansien ouswa enn asistan ministeryel ki kalifie ki pou fer sa parti-la. Ena kat kestion dan sa parti-la. Frer-la kapav deside komie letan li pou pran pou sak kestion par rapor ar so lasanble. Selman, li bizin poz lasistans tou bann kestion. Frer-la bizin gete si pou lir tou bann verse ki ena dan de premie kestion. Lasistans bizin fer bann komanter 30 segonn maximum.

  • Lektir Labib: 4 minit maximum. Se enn frer ki pou fer sa devwar-la. Zelev-la pou lir porsion Labib ki’nn donn li. Fode pa fer ni enn lintrodiksion ni enn konklizion. Prezidan renion pou sirtou ed sa zelev-la pou lir dan enn fason exakt ek natirel, ki li konpran seki li pe lir, ki kler, ki li met laksan lor bann mo inportan, ki li varye so lavwa, ek ki li fer bann poz ki bizin.

  4. Amelior To Minister: 15 minit maximum. Sa parti-la inn fer pou donn zot tou lokazion pou antrenn zot pou zot minister ek amelior zot kapasite pou prese ek ansegne. Bann zelev pou fer zot devwar pou premie kontak ek bann vizit dapre model konversasion ki ena lor paz 1 dan Kaye Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister. Bann proklamater kapav swazir si zot pou prezant enn piblikasion ouswa enn video ki ena dan Nou Kes Zouti pou Ansegne. Dan Kaye Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister ena kantite letan ki bizin pran pou sak devwar ek, parfwa, pou gagn lezot instriksion. Fode pa ki bann zelev azout lezot lide zis pou ranpli letan ki zot inn gagne pou zot devwar. Sertin devwar ki’nn bien prepare kapav fini enn minit ouswa plis an-avans. Si li neseser, bann ansien osi kapav gagn bann devwar.

  • Video Model Konversasion: Sak mwa, pandan plizir semenn, pou zwe ek pou examinn bann video model konversasion. Sa bann video-la pou montre kouma fer premie kontak, premie vizit, ek deziem vizit. Se prezidan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister ki pou fer sa parti-la.

  • Premie Kontak: Enn frer ouswa enn ser kapav fer sa devwar-la. So interlokiter bizin mem sex ouswa enn manb so lafami. Zelev-la ek so interlokiter kapav asize ouswa deboute pou fer zot devwar. Zelev-la bizin swazir enn salitasion ki adapte ar landrwa. Zelev-la bizin baz so devwar lor model konversasion.

  • Premie Vizit: Enn frer ouswa enn ser kapav fer sa devwar-la. Fode pa ki so interlokiter enn dimounn lot sex. (km-F 5/97 p. 2) Zelev-la ek so interlokiter kapav asize ouswa deboute pou zot devwar. Zelev-la bizin montre ki bizin dir kan nou vizit enn dimounn ki finn montre lintere pandan premie kontak. Zelev-la bizin servi model konversasion dan Kaye Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister kouma enn baz pou fer so devwar.

  • Deziem Vizit: Enn frer ouswa enn ser kapav fer sa devwar-la. Fode pa ki so interlokiter enn dimounn lot sex. (km-F 5/97 p. 2) Zelev-la ek so interlokiter kapav asize ouswa deboute pou zot devwar. Zelev-la bizin montre ki bizin dir kan nou vizit enn dimounn ki finn montre lintere pandan premie vizit. Zelev-la bizin servi model konversasion kouma enn baz pou fer so devwar.

  • Letid Labib: Enn frer ouswa enn ser kapav fer sa devwar-la. Fode pa ki so interlokiter enn dimounn lot sex. (km-F 5/97 p. 2) Zelev-la ek so interlokiter kapav asize ouswa deboute pou zot devwar. Sa devwar-la bizin montre enn letid Labib ki’nn fini koumanse. Fode pa ki zelev-la fer enn introdiksion ouswa enn konklizion amwin ki li bizin travay lor sa bann pwin-la. Mem si kapav fer li, li pa neseser ki lir bann paragraf ki’nn done kouma referans. Bizin met laksan kouma pou ansegne dan enn fason efikas.

  •   Diskour: Se enn frer ki bizin fer sa devwar-la ek li pou prezant sa kouma enn diskour devan lasanble.

  5. Nou Lavi Kretien: Apre kantik, 15 minit ki pou swiv pou fer an enn ouswa de parti pou ed lasistans met an pratik Parol Bondie. Amwin ki ena lezot instriksion, se enn ansien ouswa enn asistan ministeryel ki kalifie ki pou fer sa bann parti-la. Kan ena bezwin pou lasanble se enn ansien ki pou fer sa parti-la.

  • Letid Biblik Lasanble: 30 minit. Se enn ansien ki kalifie ki pou fer sa parti-la. (Dan bann lasanble kot pena boukou ansien, si bizin, se enn asistan ministeryel ki kalifie ki kapav fer sa parti-la.) Se komite bann ansien ki pou deside kisannla ki kalifie pou diriz Letid Biblik Lasanble. Bann frer ki’nn swazir pou fer sa, bizin diriz sa letid-la dan enn fason efikas pou terminn dan ler, met laksan lor bann verse inportan, ek ed sakenn dan lasistans pou trouv valer pratik bann diferan pwin ki’nn examine. Bann frer pou trouv bann prinsip ki itil dan bann instriksion ki ena lor fason ki diriz Letid Latour Degard. Kan li posib, sak semenn kapav servi diferan frer pou diriz sa parti-la ek pou fer lektir. Si prezidan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister demande pou diminie letan ki pran pou fer sa parti-la, lerla frer ki pe diriz letid Biblik pou deside kouma li pou fer pou pran mwins letan. Li kapav deside ki pa pou lir sertin paragraf.

  6. Parol Konklizion: 3 minit maximum. Prezidan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister pou fer enn revizion bann pwin inportan sa renion-la, sa inplik osi kestion ek repons ki ena dan Fey Repons pou Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister. Li bizin osi donn enn avangou seki pou ena dan renion semenn prosenn, kitfwa li kapav mansionn enn kestion ki pou reponn. Si letan permet, li kapav anons nom bann zelev ki pou fer devwar semenn prosenn. Amwin ki ena lezot instriksion, si bizin, se pandan bann parol konklizion ki prezidan pou fer bann lanons ek lir bann let. Fode pa fer bann lanons kouma randevou predikasion ek netwayaz lasal, me pou met sa bann linformasion-la lor tablo. Si pandan bann parol konklizion pa kapav fer tou bann lanons ouswa lir tou bann let, prezidan renion pou demann bann frer ki ena bann size dan parti Nou Lavi Kretien pou diminie zot letan dapre kantite ki bizin. (Get bann  paragraf 5 ek  9.) Renion pou fini avek kantik ek lapriyer.

 7. Amelior To Lektir ek To Lansegnman: Apartir semenn le 7 Zanvie 2019, prezidan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister pou servi brosir Lansegnman pou felisit ek pou donn bann konsey bann zelev. Dan Kaye Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister, alafin devwar ki zelev-la bizin fer, ena leson ki sak zelev bizin travay dan braket. Ansam avek lasistans, sak mwa pandan premie semenn, prezidan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister pou examinn enn leson ki ena dan brosir Lansegnman. Se bann zelev ki pou servi seksion “Not To Bann Progre”; prezidan renion pa pou not nanye dan sa tablo-la.

  8. Konsey: Apre devwar sak zelev, prezidan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister ena anviron enn minit pou felisit ek konsey enn zelev dapre brosir Lansegnman. Kan prezidan pe anons devwar ki enn zelev pou fer, li pa pou dir ki leson zelev-la bizin travay. Me selman, kan zelev-la fini fer so devwar ek apre bann felisitasion ki apropriye, prezidan kapav dir ki leson zelev-la ti bizin travay. Lerla, li pou explike kifer zelev-la finn bien travay so leson ouswa avek takt explike kifer zelev-la bizin kontign travay lor sa leson-la. Prezidan kapav osi koz lor lezot parti demonstrasion zelev-la, si li panse ki sa pou itil pou zelev-la ek lasistans. Li kapav donn lezot konsey ankourazan ki baze lor brosir Lansegnman ouswa livre École du ministère apre renion ouswa dan enn lot moman. Bann konsey-la kapav baze lor leson ki zelev-la ti ena pou  travay ouswa enn lot leson.​—Pou plis linformasion lor rol Responsab Nou Lavi Kretien ek Nou Minister ek rol konseye adzwin, get bann  paragraf 13 ek  16.

    9. Letan: Fode pa ki okenn parti, ni bann komanter prezidan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister, depas letan. Fode pa ki devwar enn zelev depas letan; si sa arive, prezidan pou aret li avek takt. Si bann lezot parti renion depas letan, konseye adzwin pou bizin donn bann konsey an prive. Renion an-antie, ansam avek bann kantik ek bann lapriyer, bizin dir enn-er tan 45 minit.

 10. Vizit Responsab Sirkonskripsion Kan responsab sirkonskripsion vizit to lasanble, renion pou deroule parey kouma ena dan Kaye Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister me avek sertin sanzman: Dan plas Letid Biblik Lasanble ki trouv dan parti Nou Lavi Kretien, responsab sirkonskripsion pou fer enn diskour servis ki pou dir 30 minit. Avan diskour servis, prezidan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister pou fer enn revizion renion ki fek gagne, donn enn avangou pou renion semenn prosenn, si bizin li pou fer bann lanons, lir bann let, ek apre sa li pou prezant responsab sirkonskripsion. Apre diskour servis, responsab sirkonskripsion pou fini renion avek kantik ki li’nn swazir. Pandan vizit responsab sirkonskripsion pa pou ena devwar dan okenn lasal segonder, dan lang sa lasanble-la. Si ena enn group ki koz enn lot lang, zot pou kapav fer zot renion. Me selman, group lang-la pou rezwenn ansam avek zot lasanble pou diskour servis responsab sirkonskripsion.

 11. Semenn Lasanble Sirkonskripsion Ouswa Rezional: Pandan semenn lasanble sirkonskripsion ouswa rezional, pa pou ena okenn renion. Pandan sa semenn-la, kapav examinn bann size ki ena pou renion lasemenn personelman ouswa an fami.

 12. Semenn Memoryal: Si Memoryal tom enn zour lasemenn, pa pou ena Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister. Biensir, pou bizin ena renion predikasion zour Memoryal.

  13. Responsab Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister: Se Komite bann ansien ki pou swazir ki ansien ki pou servi kouma Responsab Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister. Li bizin veye ki renion bien organize ek fer dapre sa bann instriksion-la. Konseye adzwin ek responsab Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister bizin travay bien ansam. Kouma Kaye Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister disponib pou enn mwa, Responsab Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister bizin reflesi kisannla li pou donn bann devwar ki trouv dan sa Kaye Renion-la. (Get  paragraf 4.) Sak zelev bizin gagn so fey devwar, setadir form Devwar pou Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister (S-89), omwin trwa semenn avan zot devwar.

 14. Prezidan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister: Sak semenn, se enn ansien ki pou fer prezidan pou Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister. (Dan bann lasanble kot pena boukou ansien, si bizin, se enn asistan ministeryel ki kalifie ki kapav fer li.) Li bizin prepar bann parol introdiksion ek konklizion pou sa renion-la, examinn ansam avek lasistans bann video pou bann model konversasion, ek osi bann video ki prezant enn nouvo leson dan brosir Lansegnman. Li pou osi anons bann lezot parti ki ena dan renion. Dapre kantite frer ki ena dan komite bann ansien, kitfwa li pou bizin prezant enn parti dan renion. Bann parol ki li dir ant sak parti bizin kourt. Se Komite bann ansien ki pou deside kisannla ki kalifie pou fer prezidan. Sak semenn, diferan ansien ki kalifie pou asim sa responsabilite-la. Dapre sirkonstans enn lasanble, kitfwa kapav servi Responsab Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister kouma prezidan pli souvan ki lezot ansien ki kalifie. Si enn ansien kalifie pou diriz Letid Biblik Lasanble,  alor li kalifie pou fer prezidan pou renion. Me selman, bann ansien ki fer prezidan bizin rapel ki zot bizin felisit bien bann zelev, ek avek lamour donn zot bann konsey ki itil. Prezidan bizin fer sir ki renion fini dan ler. (Get bann  paragraf 6 ek  9.) Si ena ase lespas lor lestrad ek si prezidan anvi, kapav met enn deziem mikro a kote pou li kapav prezant frer ki pou fer prosin parti. Lerla frer ki ena so size kapav pran plas touzour. Si prezidan anvi, li kapav osi demann pou met enn latab ek enn sez lor lestrad pou li asize pandan lektir Labib ek parti Amelior To Minister. Koumsa pa pou perdi letan.

 15. Kordinater Komite Bann Ansien: Se kordinater komite bann ansien ki donn bann frer size ki zot bizin fer pou renion, me se pa li ki donn bann zelev zot devwar. Sa inplik swazir prezidan pou sak semenn parmi bann frer ki’nn aprouve par komite bann ansien. Ansam avek responsab Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister, kordinater komite bann ansien pou fer sir ki met enn kopi program konple pou renion lor tablo.

  16. Konseye Adzwin: Kan li posib, li bon ki swazir enn ansien ki enn orater ki ena lexperyans pou fer konseye adzwin. Responsabilite konseye adzwin, se pou konsey an prive bann ansien ek bann asistan ministeryel, si bizin. Li kapav konsey zot konsernan bann size ki zot ti ena dan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister, diskour piblik, Letid Latour Degard, Letid Biblik Lasanble, ek lektir bann paragraf. (Get  paragraf 9.) Si dan enn lasanble ena boukou ansien ki bann bon orater ek ansegnan, lerla sak lane kapav servi diferan ansien ki kalifie kouma konseye adzwin. Li pa neseser ki konseye adzwin donn bann konsey apre sak parti.

 17. Bann Lasal Segonder: Dapre kantite zelev ki ena, bann lasanble kapav deside si pou ena lasal segonder. Sak lasal segonder bizin ena enn konseye kalifie, li pli bon si se enn ansien. Si bizin, enn asistan ministeryel ki kalifie kapav asim sa responsabilite-la. Se komite bann ansien ki pou deside kisannla kalifie pou asim sa responsabilite-la ek si diferan frer ki pou fer sa. Konseye-la bizin swiv bann instriksion ki ena dan  paragraf 8. Si ena enn lasal segonder, kapav demann bann zelev ki ena devwar pou al dan lasal segonder zis apre parti Rod Bann Perl Spiritiel ki trouv dan seksion Bann Trezor dan Parol Bondie. Zot bizin rezwenn ansam avek zot lasanble apre parti Amelior To Minister. Kan pou examinn bann video, si posib bann frer ek ser ki dan lasal segonder pou get ouswa ekout sa parti-la depi kot zot ete. Me si li pa posib, alor konseye-la pou servi enn laparey elektronik pou diriz sa parti-la.

 18. Video: Pandan renion pou servi bann video. Bann video pou renion lasemenn disponib lor aplikasion JW Library ek kapav get zot lor diferan laparey elektronik. Kan fini get bann video model konversasion dan Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister, kapav servi zot dan bann renion predikasion.