Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 125

Zot Amenn Zezi kot Ann, Apre kot Kaif

Zot Amenn Zezi kot Ann, Apre kot Kaif

MATIE 26:57-68 MARK 14:53-65 LIK 22:54, 63-65 ZAN 18:13, 14, 19-24

  • ZOT AMENN ZEZI KOT ANSIEN GRAN PRET, ANN

  • ENN ZIZMAN ILEGAL DEVAN SANEDRIN

Kan zot fini atas Zezi, koumadir enn kriminel, zot amenn li kot Ann. Kan Zezi ti zenn ek ki li ti inpresionn bann ansegnan dan tanp, Ann ti gran pret sa lepok-la. (Lik 2:42, 47) Plitar, sertin parmi bann garson Ann ti vinn gran pret, ek asterla se so zann, Kaif, ki ena sa fonksion-la.

Pandan ki Zezi kot Ann, Kaif gagn letan pou rasanble toule 71 manb Sanedrin. Parmi sa bann manb-la, ena gran pret ek lezot ki ti ena sa fonksion-la avan.

Ann poz Zezi bann kestion “lor so bann disip e lor so lansegnman.” Zezi donn li enn repons bien sinp. Li dir: “Mo finn koz devan tou dimoun . . . [“an piblik,” NW]; mo finn ansegn toultan dan sinagog e dan tanp, la kot tou bann Zwif rasanble; zame mo finn kasiet pou koze. Kifer to poz mwa sa bann kestion la? Al demann bann dimoun ki finn vinn ekout mwa; zot va dir twa ki mo finn dir zot.”​—Zan 18:19-21.

Enn gard ki ti pe debout akote donn Zezi enn kalot lor so figir ek dir li: “Enn manier pou koz ar gran pret sa?” Me Zezi kone ki li pa’nn fer nanye demal. Alor, li reponn: “Si mo koze pa bon, montre mwa seki pa bon, me si mo koze  bon, ki fer to bat mwa?” (Zan 18:22, 23) Apre sa, Ann fer amenn Zezi kot so zann, Kaif.

Tou bann manb Sanedrin, setadir gran pret, bann ansien parmi lepep, ek bann skrib, inn fini rasanble. Zot kot Kaif. Li ilegal pou ziz enn dimounn pandan lanwit Pak. Pourtan, sa pa anpes sa bann zom-la pou kontign zot move proze.

Li kler ki sa lakour-la pa pou rann enn zizman ki zis. Apre ki Zezi ti resisit Lazar, Sanedrin ti fini deside ki bizin touy Zezi. (Zan 11:47-53) Ek de-trwa zour avan, bann sef relizie ti fer konplo pou aret Zezi ek pou touy li. (Matie 26:3, 4) Wi, mem avan lakour rann so zizman, zot ti preske fini kondann Zezi amor!

Bann sef pret ek bann lezot manb Sanedrin pa finn zis zwenn ansam pou ziz Zezi dan enn fason ki ilegal, zot pe osi rod bann dimounn ki pou donn bann fos temwaniaz lor Zezi. Zot reisi gagn boukou dimounn, me temwaniaz sa bann dimounn-la pa parey. Finalman, de dimounn vini ek dir: “Nou finn tann li dir ‘Mo pou detrir sa tanp ki lame dimoun finn aranze la, e dan trwa zour mo pou konstrir enn lot san . . . [“lame,” NW] personn.’” (Mark 14:58) Me mem lor la, temwaniaz sa de zom-la pa parey.

Kaif demann Zezi: “To pena nanye pou dir? Ki sa bann depozision ki dimoun inn fer kont twa la?” (Mark 14:60) Kont sa fos lakizasion-la, Zezi res trankil, mem si temwaniaz sa bann zom-la pa parey. Alor, Gran Pret Kaif sanz metod.

Kaif kone ki bann Zwif ankoler brit kan enn kikenn pretann ki li Garson Bondie. Inpe avan, kan Zezi inn apel Bondie so Papa, bann Zwif ti anvi touy li. Kifer? Zot pretann ki Zezi ti “met li dan mem ran ki Bondie.” (Zan 5:17, 18; 10:31-39) Kaif konn santiman bann Zwif lor sa size-la, alor dan enn fason bien rize li demann Zezi: “Fer serman lor nom [“devan,” NW] Bondie Vivan e dir nou si vremem to Lekris, Garson Bondie.” (Matie 26:63) Bien sir, Zezi inn deza dir ki li Garson Bondie. (Zan 3:18; 5:25; 11:4) Ek asterla, si li pa reponn Kaif, se koumadir li pe rekonet ki li pa Garson Bondie ek Lekris. Alor Zezi dir: “Momem sa; zot pou trouv Garson Limanite pe asize adrwat Toupwisan e pe desann dan niaz lesiel.”​—Mark 14:62.

Kan li tann sa, Kaif fer enn gran zes ek desir so linz. Apre sa, li dir: “Li finn blasfeme. Ki lot temwagnaz nou bizin ankor? Zot fek tann so blasfem. Ki zot ena pou dir?” Lerla, Sanedrin rann enn zizman inzis ek dir: “Li koupab e li merit lamor.”​—Matie 26:65, 66.

Lerla, zot koumans boufonn Zezi ek donn li koutpwin. Lezot donn li kalot ek kras lor li. Zot kouver so figir, donn li kalot, ek zot dir li: “Fer to profet, kisannla finn bat twa?” (Lik 22:64) Ala kouma zot tret Garson Bondie dan enn zizman ilegal ki’nn fer omilie lanwit!