Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 127

Zizman Devan Sanedrin, Apre kot Pilat

Zizman Devan Sanedrin, Apre kot Pilat

MATIE 27:1-11 MARK 15:1 LIK 22:66–23:3 ZAN 18:28-35

  • ZIZMAN GRAMATIN DEVAN SANEDRIN

  • ZIDA ISKARYOT ROD MET LIMEM PANDI

  • ZOT AVOY ZEZI KOT PILAT POU KI PILAT KONDANN LI

Soley ti pre pou leve kan Pier inn renie Zezi pou enn trwaziem fwa. Bann manb Sanedrin inn fini fer zot swadizan zizman ek zot inn ale. Vandredi gramatin boner, zot rezwenn ansam pou fer sa zizman ki zot ti fer aswar la paret legal. Bann manb Sanedrin fer amenn Zezi devan zot.

Ankor enn fwa, zot demann li: “Si tomem Lemesi, dir nou.” Zezi reponn: “Si mo dir zot, zot pa pou krwar. E si mwa, mo poz enn kestion, zot pa pou reponn.” Selman, avek kouraz, Zezi idantifie limem ar sa kikenn ki’nn predir dan Daniel 7:13 la. Li dir: “Me asterla, ala seki pou arive - Garson Limanite pou asiz adrwat pwisans Bondie.”​—Lik 22:67-69; Matie 26:63.

Zot kontign demann li: “Alors to Garson Bondie?” Zezi reponn zot: “Zotmem pe dir ki mwa sa.” Kitfwa zot konsider seki Zezi inn dir kouma enn blasfem ek ki li merit lamor. Alor, zot dir: “Ki lot temwin ankor nou bizin?” (Lik 22:70, 71; Mark 14:64) Alor, zot atas Zezi ek zot amenn li devan Gouverner Romin Pons Pilat.

Zida Iskaryot kitfwa inn trouv zot pe amenn Zezi kot Pilat. Kan Zida realize ki zot finn kondann Zezi, li santi ki li’nn fer enn move kitsoz ek li koumans regrete. Me olie ki li rod vre repantans ar Bondie, li al retourn sa 30 pies larzan la. Zida dir bann sef pret: “Mo finn fer pese parski mo finn livre disan enn inosan.” Me, san okenn pitie, bann sef pret reponn: “Ki to oule nou fer? Sa to problem.”​—Matie 27:4.

Zida zet sa 30 pies larzan la dan tanp. Li fer enn lot move kitsoz ankor, li rod swisid li. Li atas enn lakord ar enn brans ek li rod met limem pandi. Me aparaman brans-la kase, Zida tom lor bann ros ki ena anba, ek li eklate.​—Zistwar Bann Apot 1:17, 18.

Boner gramatin, bann Zwif amenn Zezi kot Pons Pilat. Me zot refiz rant dan pale, parski  zot panse ki zot pou inpir si zot rant an kontak avek bann non-Zwif. Lerla, zot pa pou kapav pran repa le 15 Nizan, premie zour Fet Dipin San Levin, ki pou zot, form parti bann selebrasion ki fer dan lepok Pak.

Pilat sorti deor ek demann zot ‘ki sarz zot ena kont sa zom-la.’ Zot dir: “Nou pa ti pou amenn li devan twa, si li pa ti enn malfeter.” Pilat kitfwa santi ki zot ti pe rod met presion lor li. Alor, li dir: “Pran li zotmem, ziz li dapre zot lalwa.” Me bann Zwif-la dir: “Dapre nou lalwa nou pa gagn drwa tir lavi dimoun.” Sa bann parol-la montre ki zot vremem anvi touy Zezi, ek se pou sa rezon-la ki zot inn amenn li devan Pilat.​—Zan 18:29-31.

An realite, si zot touy Zezi pandan fet Pak, kitfwa lepep ti pou revolte. Parkont, bann Romin ena drwa touy bann dimounn ki azir kont zot gouvernman. Alor, si zot reisi fer bann Romin touy Zezi lor sa lakizasion-la, lepep pa pou panse ki sa bann Zwif-la responsab lamor Zezi.

Bann sef relizie pa dir Pilat ki sarz ki zot ena kont Zezi, se blasfem. Zot invant bann fos sarz ek zot dir: “Nou finn trouv li pe [1] met lepep dan trou [“met dezord dan pei,” NW], [2] anpes nou pey tax Sezar, e lorla [3] li pe dir ki limem Lemesi ek lerwa.”​—Lik 23:2.

Antan ki enn reprezantan Rom, Pilat anvi kone si seki bann Zwif pe dir lor Zezi li vre, ek si Zezi pe fer limem vinn lerwa pou opoz li ar lotorite Rom. Alor, Pilat re-rant dan so pale, li apel Zezi, ek li demann li: “Eski to lerwa Zwif, twa?” An realite, se koumadir Pilat ti pe demande, ‘Eski to dezobeir lalwa Romin ek opoz twa ar Sezar kan to dir ki to enn lerwa?’ Kitfwa pou kone ki kantite kitsoz Pilat inn tann dir lor li, Zezi demande: “Seki to pe dir lor mwa, eski to pe dir sa par to prop lide ou bien lot dimoun finn dir twa?”​—Zan 18:33, 34.

Pou montre li pa konn nanye, me ki li anvi kone, Pilat dir Zezi: “Eski mo enn Zwif mwa? To prop dimoun ek bann . . . [“sef,” NW] pret finn livre twa ar mwa; ki to finn fer koumsa?”​—Zan 18:35.

Me kan Zezi reponn Pilat, li koz lor seki pli inportan, setadir Rwayom, ek seki li dir etonn Gouverner Pilat.