Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 137

Zezi Aparet ar Bann Santenn Disip Avan Lapantkot

Zezi Aparet ar Bann Santenn Disip Avan Lapantkot

MATIE 28:16-20 LIK 24:50-52 ZISTWAR BANN APOT 1:1-12; 2:1-4

  • ZEZI APARET AR BOUKOU DIMOUNN

  • LI MONT DAN LESIEL

  • ZEZI AVOY LESPRI SIN LOR 120 DISIP

Apre so rezireksion, Zezi donn randevou so 11 zapot lor enn montagn dan Galile. Anviron 500 lezot disip osi inn vini, ek sertin parmi zot ankor ena bann dout. (Matie 28:17; 1 Korintien 15:6) Me seki Zezi dir asterla konvink zot tou ki li vremem vivan.

Zezi explik zot ki Bondie inn donn li tou pouvwar dan lesiel ek lor later. Alor, li dir zot: “Al dan tou bann pep ki ena e fer zot vinn mo bann disip; batiz zot lor nom mo Papa, lor nom so Garson e lor nom Lespri Sin. Montre zot met anpratik tou seki mo finn komann zot.” (Matie 28:18-20) Wi, Zezi pa zis vivan, me li touzour anvi ki bonn nouvel prese.

Tou bann disip Zezi, ki li zom, fam, ouswa zanfan, zot gagn mem lord: fer bann disip. Kitfwa bann opozan pou sey fer zot aret prese ek ansegne. Selman, Zezi donn zot sa lasirans-la: “Finn donn mwa tou pouvwar dan lesiel ek lor later.” Ki savedir pou bann disip Zezi? Li dir zot: “Pa bliye, mo avek zot toulezour ziska lafin-dimonn.” Zezi pa pe rod dir ki tou dimounn ki prese pou kapav fer bann mirak. Me zot pou gagn led lespri sin.

Apre so rezireksion, Zezi inn aparet ar so bann disip “pandan karant zour.” Li’nn aparet ar zot dan diferan lekor ek “li ti donn zot boukou prev ki li ankor vivan.” Li ti osi ansegn zot “lor Rwayom Bondie.”​—Zistwar Bann Apot 1:3; 1 Korintien 15:7.

Alor ki bann zapot ankor dan Galile, Zezi demann zot pou retourn Zerizalem. Kan li zwenn ar zot laba, li dir zot: “Pa kit Zerizalem, me kontign atann seki mo Papa inn promet, seki mo’nn dir zot la; parski Zan inn batiz dan delo, me zot, dan de-trwa zour, zot pou gagn batem lespri sin.”​—Zistwar Bann Apot 1:4, 5NW.

Plitar, Zezi zwenn so bann zapot ankor. Li amenn zot “ziska Betani,” ki trouv lor lapant kote les mont des Oliviers. (Lik 24:50) Malgre tou seki Zezi inn dir zot lor so depar, zot ankor krwar ki so Rwayom pou lor later.​—Lik 22:16, 18, 30; Zan 14:2, 3.

Bann zapot demann Zezi: “Segner, eski asterlamem ki to pou remet Rwayom Izrael dibout?” Zezi zis reponn zot: “Zot pena pou kone ki ler ki moman, mo Papa limem finn deside.” Apre sa, Zezi rekoz lor travay ki zot pou bizin fer. Li dir: “Zot pou gagn enn lafors kan Lespri Sin pou desann lor zot - lerla zot pou vinn mo temwin dan Zerizalem, dan Zide ek Samari e partou lor later.”​—Zistwar Bann Apot 1:6-8.

Bann zapot lor mont des Oliviers avek Zezi kan li koumans mont dan lesiel. Apre sa, enn niaz anpes zot trouv li. Apre so rezireksion, Zezi inn aparet dan diferan lekor imin. Me asterla, li’nn kit lekor imin ki li ti ena dan sa ler-la, ek li mont dan lesiel kouma enn kreatir spiritiel. (1 Korintien 15:44, 50; 1 Pier 3:18) Pandan ki bann zapot fidel pe rod trouv Zezi dan lesiel, “de zom anblan,” bann anz dan lekor imin, aparet akote zot. Zot demande: “Bann abitan [“zom,” NW] Galile, kifer zot pe kontign get lao dan lesiel koumsa? Sa Zezi la ki finn separe ar zot pou al dan lesiel, pou retourne parey kouma zot finn trouv li ale.”​—Zistwar Bann Apot 1:10, 11.

Zezi inn kit later san ki personn remarke. Zis so bann zapot fidel ki’nn temwin so depar. Li pou retourn ‘parey kouma li ti ale,’ setadir san ki personn remarke, me zis so bann disip fidel ki pou konpran so prezans antan ki Lerwa.

Bann zapot retourn Zerizalem. Bann zour ki vini apre, zot rasanble ansam avek bann lezot  disip. Parmi zot, ti ena “Marie, mama Zezi ek so bann frer.” (Zistwar Bann Apot 1:14) Zot tou kontign priye ansam. Enn parmi bann kitsoz ki zot demande dan zot lapriyer, se led Bondie pou swazir enn disip pou ranplas Zida Iskaryot. Koumsa, bann zapot pou kapav revinn 12, parey kouma dan koumansman. (Matie 19:28) Sa disip-la ti bizin enn temwin minister ek rezireksion Zezi. Zot fer enn tirazosor pou konn volonte Bondie. Samem dernie tirazosor ki mansione dan Labib. (Psom 109:8; Proverb 16:33) Se Matias, ki kitfwa ti enn parmi sa 70 disip ki Zezi ti avoy prese la, ki finn swazire pou ranplas Zida. Apartir sa zour-la, ti konsider Matias parey kouma “lezot onz apot.”​—Zistwar Bann Apot 1:26.

Dis zour apre ki Zezi inn mont dan lesiel, Fet Lapantkot lane 33 Nou Lepok koumanse. Dan Zerizalem, anviron 120 disip inn rasanble dan enn lasal lor letaz. Enn sel kout, ena enn tapaz koumadir enn divan bien for dan lakaz-la. Lerla, bann laflam dife dan form enn lalang aparet lor latet sak dimounn ki la, ek tou bann disip koumans koz diferan langaz. Bann disip finn gagn lespri sin ki Zezi ti promet zot!​—Zan 14:26.