Sant pou Zeova—Nouvo Kantik

Ekout bann nouvo kantik ki permet nou loue ek ador Zeova, nou Bondie. Download lamizik ek bann parol, ek pratik sa bann zoli kantik-la.

KANTIK 136

Rwayom Bondie Inn Etabli—Li Pe Vini!

Sa zoli kantik la loue Zeova ek montre ki nou rekonet Zezi kouma lerwa dan Rwayom Bondie.

KANTIK 137

Donn Nou Kouraz

Zwenn ansam pou demann Zeova kouraz pou pres so nom avek zel.

KANTIK 138

Zeova Se To Nom

Loue Zeova pou so nom ki ranpli ar laglwar ek fer tou dimounn kone ki Limem Bondie ki pli lao.

KANTIK 139

Ansegn Zot pou Tini Ferm

Demann Bondie Zeova so proteksion ek so led ki permet nou andire avek fidelite.

KANTIK 140

Lavi enn Pionie

Exprim to lamour fidel pou Zeova ek to lazwa pou sa travay ki donn twa satisfaksion la ek pou lavi ki to kontan.

KANTIK 141

Rod Bann Dimounn ki Kontan Lape

Enn sante bien ankourazan ek zwaye konsernan nou lamour pou bann dimounn ek zefor ki nou fer pou al rod bann brebi Bondie ki ena boukou valer.

KANTIK 142

Pres Avek Tou Sort Kalite Dimounn

Sant lor bonte Zeova ek lor nou partisipasion pou akeyir tou sort kalite dimounn pou vinn kamarad Bondie.

KANTIK 143

Lalimier dan enn Lemond ki dan Nwar

Briye mem dan nwarte, nou mesaz li eklere.

KANTIK 144

Zot Pou Sove ek Gagn Lavi

Nou bizin pres mesaz Bondie pandan ki ankor ena letan.

KANTIK 145

Prepar Nou pou Al Prese

Li pou pli fasil res andan, me nou kapav gagn lafors ki nou bizin pou reisi.

KANTIK 146

To’nn Fer Sa pou Mwa

Kan nou montre lamour ek nou soutenir so bann frer ki’nn swazire par lespri, pou Zezi, se koumadir nou pe fer sa pou li.

KANTIK 147

Enn Dibien Spesial

Zeova bien kontan so bann garson ki Li’nn swazire par so lespri, ek zot kontan pou fer seki fer Li plezir.

KANTIK 148

To’nn Donn To Sel Garson

Remersie Zeova pou pli gran kado ki Li finn donn nou ek ki ena plis valer ki tou lezot kado. Sa kado-la donn nou tou enn lespwar.

KANTIK 149

Rekonesans pou Laranson

Pli gran aksion ki’nn montre lamour, sakrifis ki Zezi ti bien dispoze pou fer, donn nou enn rezon pou touletan ena rekonesans pou Zeova.

KANTIK 150

Nou’al Ede

Exprim to dezir pou servi Zeova dan ninport ki fason Li anvi servi twa.

KANTIK 151

Ler pou Fer Konn Bann Garson Bondie

Nou atann avek inpasians zour kot Zeova pou fer bann frer Zezi al dan lesiel, pou partaz so viktwar ek so rekonpans.

KANTIK 152

Nou Lafors, Nou Lespwar, Nou Konfians

Kan bann traka fer nou angwase, nou lafors, nou lespwar ek nou konfians se Bondie.

KANTIK 153

Ki To Pe Resanti?

Ki to resanti kan to fer tou seki to kapav pou rod bann dimounn ki dign?

KANTIK 154

Anou Kontign Andire

Enn kantik ki pou ed nou andir bann difikilte ek servi Zeova avek fidelite ziska lafin.