Skip to content

Eski bann Temwin Jéhovah bann Sionis?

Eski bann Temwin Jéhovah bann Sionis?

Non. Bann Temwin Jéhovah zot bann Kretien ki baz zot bann krwayans lor Labib. Sertin relizion ansegne ki rasanbleman bann Juif dan Palestine ena enn lien avek bann profesi ki ena dan Labib. Me bann Temwin Jéhovah pa pans koumsa. Zot pa krwar ki Labib ti fini predir sa levennman politik-la. An realite, Labib pa ankouraz ouswa denigre ninport ki gouvernman imin. Latour Degard, se magazinn ofisiel bann Temwin Jéhovah ki dir ki pena okenn plas dan Labib ki soutenir Sionism politik.

The Encyclopædia Britannica dekrir Sionism kouma enn “mouvman nasionalism bann Juif ki ti ena lobzektif pou etabli ek soutenir nasion Juif dan Palestine.” Li ena bann lorizinn relizie ek politik toule-de. Bann Temwin Jéhovah pa defann krwayans bann Sionism, ek zot gard zot netralite an rapor avek Sionism politik.

Lorganizasion bann Temwin Jéhovah li antierman relizie ek li pa defann okenn mouvman politik. Ala kifer li pa defann krwayans bann Sionis. Lefet ki bann Temwin Jéhovah zot gard zot netralite lor plan politik, dan sertin pei zot finn mem soufer bann gran persekision. Bann Temwin Jéhovah san poursan sir ki se zis Rwayom Bondie ki pou kapav amenn lape pou touletan lor later. Dapre zot, okenn gouvernman imin ouswa mouvman politik pa pou kapav fer sa.

Ninport kotsa zot reste, bann Temwin Jéhovah ena enn prinsip bien inportan: Zot obeir bann lalwa ki lotorite inn met en plas dan enn pei. Zot pa rebele kont lotorite gouvernman ouswa partisip dan bann lager.