Skip to content

Ki Ete enn Letid Labib?

Ki Ete enn Letid Labib?

Bann Temwin Jéhovah propoz bann kour biblik ouswa bann letid Labib ki reponn bokou kestion, kouma par exanp:

  • Kisannla Bondie?

  • Eski Bondie vremem interese ar mwa?

  • Kouma mo kapav amelior mo lavi maryaz?

  • Kouma mo kapav ena enn lavi ere?

Anba ou pou kapav trouv repons bann kestion ki bann dimounn souvan poze lor nou bann kour biblik.

Kouma sa letid-la deroule? Nou swazir bann size kouma “Bondie” ouswa “maryaz,” apre sa nou examinn diferan verse Labib ki ena enn rapor avek sa size-la ek nou konpar zot. Sa ed nou pou trouve ki Labib, an antie, dir lor sa size-la. Se Koumsa ki nou les Labib explik-li par limem.

Pou ed nou etidie Labib avek enn dimounn, nou servi liv Ki Labib Ansegne Vremem? Sa liv-la koz dan enn fason bien kler lor seki Labib vremem dir lor Bondie, Jésus, nou lavenir, ek lezot size ankor.

Komie enn letid Labib koute? Enn letid Labib li gratis, ek nou pa demann larzan pou nou bann piblikasion.

Komie letan enn letid dire? Bokou dimounn rezerv apepre enn er-d-tan sak semenn pou etidie Labib avek nou. Me dire sa letid-la kapav varye. Nou pou adapte-nou avek ou program.

Fer koumadir mo demann enn letid Labib, ki pou arive apre? Si ou demann enn letid Labib, enn Temwin Jéhovah pou vizit ou dan ler ek landrwa ki ou anvi. Li pou pran zis de-trwa minit pou montre ou kouma enn letid deroule. Si ou kontan, ou kapav kontigne.

Si mo aksepte enn letid Labib, eski mo bizin vinn enn Temwin Jéhovah? Non. Bann Temwin Jéhovah kontan fer bann dimounn konn Labib, me nou pa fors personn pou vinn enn manb nou relizion. Okontrer, avek respe nou prezant seki Labib dir, me an mem tan nou rekonet ki sak dimounn ena drwa pou swazir an ki kitsoz li anvi krwar.—1 Pierre 3:15.