Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

I Zò È Vùò Zízɛ̀ Ga Ká

I Zò È Vùò Zízɛ̀ Ga Ká

Kɛ̀ɛ̀ séĩ́ káa, Zìhóvà là Kélá vɔ̀ zò lɛ́ɛ̀ vùò Zízɛ̀ gaàa ká lɛ̀ zí nɔ́ a gèe ó kɛáa lɛ́ ɓe. (Lúù 22:19, 20) Kóò i súo kɛ̀ dìè kpó-kpó ɓo kɛ í kɛ ko píé wɔ̃́ kpànazɛ̀ e kéa kɛpìà. Íì lo zí lɛ́ Zízɛ̀ là kɛ̀ɓe wà à gaàa ò bɛ̀i gbũã̀ã́ i mɔ̀ɔ wɔ̃̀ mɛdã́a.