Lúó doó ká kɛ̀ɛ̀ séĩ́ yía, kóò nu ko kíe là lɛ̀ wáá búnùzɛ̀ mɔ̀ kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ mɔ̀ kɛ ko zò é vùò Zízɛ̀ ga ka. Kóò à kɛ̀ kíli ɓii a gèe là-tòà-píé-mìà lɛ̀ɛ: “Kà wɔ̃́ e kéa kɛ, kɛɛ ka zò é vùò m mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ ká.” (Lúù 22:19) Wɔ̃́ e kéa kɛ lùò yé è nuaà lɛ:

Sáládè lúó, Vùù-sìè mɛnɛ 31, 2018 ka.

Kóò i súo kɛ̀ í dà ko bà gbũ kpànazɛ̀ e kéa lúó ka. Pà-kíe-mɔ̀ e ké lɛ́ e kélɛ̀ kò pà-kíe-mɔ̀ nìa séĩ́ lɛ́ ɓea, lé ɓoò lɛ mia séĩ́ wɛ̃́ĩ̀. Ìí lo pɛ góò yàlà nì o yía wɛ̃́ĩ̀ ɛ̃́ɛ̃́ òó ló pɛ nɔ́ɔ fé ɓoò mia mɔ̀ yi.