Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Ì wè sí Máá

Zìhóvà Là Kélá Vɔ̀ Wà Nù-kíe-là Mɔ́ɔ̀ Pà-kíe-mɔ̀ Nì.

Ì pɛ mɛdã́ é gbɛ̃̀á ko pà-kíe-mɔ̀ nìa mɔ̀. Ì pà-kíe-mɔ̀ kɛpìà lɛ́ e i ká kɔ̀ɛ́ɛ naa.

Find a Location Near You

Mɛ́ È Kɛ̀ Kò Pà-kíe-mɔ̀ Nìa Lɛ̀ Mɔ̀?

Zìhóvà là Kélá vɔ̀ óò gbìnì Wálà lɛ̀ɛ mɔ́ɔ̀ pà-kíe-mɔ̀ nì kũ lɔ́ɔ́ séĩ́ yí pèèlɛ. (Hííbúlù 10:24, 25) Pà-kíe-mɔ̀ nì o kíli, lɛ́ o lé ɓoò lɛ mia séĩ́ wɛ̃́ĩ̀a lɛ̀ mɔ̀ɔ, kóò lɛ̀ gɛ̃̀ wɔ̃́ lɛ́ Bàábò à gèea yi ɛ̃́ɛ̃́ kɔáà zí kò bɛ̀i toáa wɔ̃́ nì lɛ́ è à zɔ̃̀ɔ̃̀ píéa kɛ zì nàà.

Kò pà-kíe-mɔ̀ɔ lɛ̀ gbùò pìà lɛ pɛ́ mia séĩ́ ò dàa bàa ka, lɛ̀ zí nɔ́ waà kɛ wɔ̃́ gèe pìà kii kɛ̀ìa lɛ à káa lɛ́ ɓe.

Pà-kíe-mɔ̀ɔ lɛ́ɛ̀ gbɛ̃̀ ɛ̃́ɛ̃́ áà nyɛ̀ tã́ wà sɛ̀nɛ ɓoò ka.

Ye wàá mɔ̀ i kɛ Zìhóvà là Kélá vɔ̀ɔ doó mì ká nɛ́ kɛɛ í tó nupìà kò pà-kíe-mɔ̀ɔ mɔ̀. Kóò mia séĩ́ súo kɛ̀ ó nu kɔá ló yi. Ìí pɛ nɔ́ɔ fé gó yàlà nì o yía wɛ̃́ĩ̀. Òó pɛ ɓo mia mɔ̀ yi.