Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Zìhóvà Là Kélá Vɔ̀ Wà Pà-kíe-mɔ̀ Gbùò Kpó-kpó Zɛ̀ Nì Lɛ́ Ò Kɛ̀ Kɛ̀ɛ̀ Yí Doóa

Kɛ̀ɛ̀ séĩ́ káa, Zìhóvà là Kélá vɔ̀ óò nu o kíe bà o kù gbùò gbùò zɛ̀ nì ká wà lúó-yààka pà-kíe-mɔ̀ gbùò kpó-kpó zɛ̀ nìa wɛ̃́ĩ̀. Bàábò yí-wɔ̃̀-gèeè nì wà vílò vɔ̀ lɛ́ ò pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ é gbɛ̃̀á pɛ́ Bàábò à zɔ̃̀ɔ̃̀ɔ̃ mɔ̀ɔ o kò pà-kíe-mɔ̀ gbùò kpó-kpó zɛ̀ nìa lɛ̀ mɔ̀. Mia wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ-kɛɛ̀ɛ wà wɔ̃́-gɔ̃̀á-píé-gɔ̃́-kɛ̀-zeĩ́ nìa óò zí laa mɔ̀ kɔ́á tóá Bàábò lìè-wè kpo vɔ̀ píé kɔ̀à kɛ̀ɓe yía kɛ zì zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔa lɛ̀ɛ. Kóò i súo kɛ̀ zò-géli ká kɛ í nu à lɛ̀ mɔ̀. Òó ɓo pɛ̀ nɔ́ɔ fé ɓo mi mɔ̀ yi.

 

Find a Location Near You