Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Mɛ́ Kɔà Mɔũ̀ Bàáɓò Mɛdã?

Mɛ́ Kɔà Mɔũ̀ Bàáɓò Mɛdã?

Zi Bàáɓò è bɛ̀i gbũ à ká i mɔ̀ kɛ í wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ kpànazɛ̀ lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃ lɛ kɛ̀ɓe mɔ̀ɔ mɛdã́.