Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Mɛ́ È Kɛ̀ Bàábò Mɛdã́ Pìà?

Mɛ́ È Kɛ̀ Bàábò Mɛdã́ Pìà?

Ì zí kò Bàábò mɛdã́ã̀ ɓɔ̀ɔ yà-kíe-mɔ̀ zɛ̀ è yɛɓo kɛ̀áa gɛ̃̀.