Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì Bàáɓò Mɛdã̀ Ɓɔ̀ɔ Pɛ̃́

Íì lo à naà í pɛ búnùzɛ̀ mɛdã́ é gbɛ̃̀á Bàáɓòa mɔ̀? É kɛ̀á lɛ kília, ì dà ko zì zí mia ò Bàáɓò mɛdã à ká ɓɔ̀ɔ o píé ká-lé-mɔ̀ɔ ɓa. Ì pɛ ɓɛ̃̀ɛ̃ pɛ́ e à wì e kéa yí kɛ í Bàáɓò mɛdãã̀ pɛ̃́.