• 240​—Sɛ́lɛ́ nì lɛ́ Zìhóvà là Kélá vɔ̀ ò gbìnì Wálà lɛ̀ɛ o yía

  • 8,457,107​—Zìhóvà là Kélá vɔ̀

  • 10,071,524​—Bàábò zɔ̃̀ɔ̃̀ ká píé ɓɔ̀ɔ wa kɛɛ

  • 20,175,477​—Mia lɛ́ o nu Kɛ́lɛ̀ì ga Tò-mia-yɛ́lɛ́píé lùò e kɛ kɛ̀ɛ̀ yía mɔ̀ɔ

  • 120,053​—Nù-kíe-là nì