Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Mɛ́ Kɔà Mɔũ̀ Bàáɓò Mɛdã?

Bàáɓò lɛ wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ kpànazɛ lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃ lɛ kɛ̀ɓe mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ yí ɓo pìà mia gbààlà gbùò zɛ̀ lɛ̀ɛ kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ mɔ̀. Ɓáà nàà í kɛ o dò ká?

Mɛ́ È Kɛ̀ Bàábò Mɛdã́ Pìà?

Kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ mɔ̀ɔ, mia óò Zìhóvà là kélá vɔ̀ɔ dɔ o zì Bàábò mɛdã́ã̀ ɓɔ̀ɔ zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔ̀ɔ mɔ̀. Ì zí è yɛɓo kɛ̀áa gɛ̃̀

Mɛ́ È Kɛ̀ Wálà Là Tò-mia-là Kàa Wì?

Ì wàà yi ɛ̃́ɛ̃́ í lɛ̀ gɛ̃̀ i dìè lɛ̀ɛ.

Ì Bàáɓò Mɛdãã̀ Pɛ̃́

Ì pɔɔ̀ lɛ́ Bàáɓò à zɔ̃̀ɔ̃̀ ɓɔ̀ɔ sɔ̀lɔ̀ ɓo lúó wà lɛ̀ lɛ́ e i wɛ̃́ĩ̀ sɛ̀ɛ mɔ̀.

Zìhóvà Là Kélá Vɔ̀ Wà Nù-kíe-là Mɔ́ɔ̀ Pà-kíe-mɔ̀ nì.

Ì lɛ̀ lɛ́ kò pà-kíe-mɔ̀ kɛ̀ yía wà zí kò gbìnìa Wálà lɛ̀ɛ naa.

Wánà Wɔ̃̀ Nì Gɛ̃̀ Zále​—Kpóṹlà Lɛ̀ Séĩ̀ Mɔ̀

  • 240​—Sɛ́lɛ́ nì lɛ́ Zìhóvà là Kélá vɔ̀ ò gbìnì Wálà lɛ̀ɛ o yía

  • 8,457,107​—Zìhóvà là Kélá vɔ̀

  • 10,071,524​—Bàábò zɔ̃̀ɔ̃̀ ká píé ɓɔ̀ɔ wa kɛɛ

  • 20,175,477​—Mia lɛ́ o nu Kɛ́lɛ̀ì ga Tò-mia-yɛ́lɛ́píé lùò e kɛ kɛ̀ɛ̀ yía mɔ̀ɔ

  • 120,053​—Nù-kíe-là nì