Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Bàáɓò Gèe Wɔ̃́ Píé Gɔ̃́ Kɛɛ̀ Ká

Ì Bàáɓò yí wɔ̃̀ píé gɔ̃́ kɛɛ̀ lɛ̀ dò gɛ̃̀ i wũ píé pɔɔ̀ wè síà zɛ̀ lɛ́ ì ɓɛ̀i o síì i lɛ̀ɛ lɛ́ pɔɔ̀ vĩ nì wà tã́-ɓo wè dìè dìè ò dɔa yí ɛ̃́ɛ̃́ waà wɔ̃́ gèe é gbɛ̃̀á o mɔ̀ɔ ká. Wè lɛ́ ò gèe o kɔ̀ káa mɔ́ɔ̀ vílò-vɔ̀ o zéníi ɓe.

Ì wèa dò sí wè gbɔ̀lɔ̀ɔ yí, ɛ̃́ɛ̃́ ì pɛ yɛ́ i Nyìɛ kpɔ́ pièa mɔ̀ kɛ í Bàáɓò gèe wɔ̃́ píé gɔ̃́ kɛɛ̀ ká yé o wèa yía gɛ̃̀. Ì tɔ́ɔ lɛ̀ dò ɛ̃́ɛ̃́ Bàáɓò kii tɔ́ kpɔ́ yi kɛ í Bàáɓò gèea yé o tɔ́ è ɓɔa bàa gɛ̃̀.

 

Ɓà kpé, fã̀ã̀ là pɔɔ̀ kɛ kɔ̀ yé e kéa wá nɛ́ ɓe wè e kéa yí dɛɛ ka

Lɛ doò do e kéa lɛ́ pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ pìè lɛ yí wè e kéa yía