Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Ì wè sí Máá

Kɛ́ì-mìà Wà Gbìnì-wálà-lɛ̀ɛ: Wɔ̃́ Nì Lɛ́ Wa Kɛɛ̀ɛ Kɛ Gágàa—Wɔ̃́ Yiè Nì Lɛ́ Ò Go À Kɛɛ̀ɛ Kolo Làa

Kɛ́ì-mìà Wà Gbìnì-wálà-lɛ̀ɛ: Wɔ̃́ Nì Lɛ́ Wa Kɛɛ̀ɛ Kɛ Gágàa—Wɔ̃́ Yiè Nì Lɛ́ Ò Go À Kɛɛ̀ɛ Kolo Làa

Ì kɛ́ì-mìà dìè kpó-kpó lɛ́ ò go kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ mɔ̀, lɛ́ wɔ̃́ nì lɛ́ à kɛ̀ gágà kɛɛ ó wà Kɛ́ì-mìà wà Gbìnì-Wálà-lɛ̀ɛ yà-kíe-lé-zɛ̀ɛ kɛ teele ɛ̃́ɛ̃́ à yí kɛ̀à mɔ̀ zì píéa, è ɓɔ o làa gɛ̃̀.