Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

PƐ MƐDÃPIA 8

Wɔ̃ Gɔ̃a Ni Lɛ O Pɛzɔ̃ɔɔ

Wɔ̃ Gɔ̃a Ni Lɛ O Pɛzɔ̃ɔɔ

Lɛ Pɛzɔ̃ɔ-mi Kpanazɛ lɛ ɓea, zi kpɛɛ lɛ i bɛi wɔ̃ gɔ̃a ni daa ka yɛɓo pie kɛ e mia zo si?