Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Bàábò Kìì Yí-zɔ̃̀ɔ̃̀-pìà Mɔ́ɔ̀ Vílò Vɔ̀

Gbóó-wè Kìì Yí-zɔ̃̀ɔ̃̀-pìà

Gbóó-wè Kìì Yí-zɔ̃̀ɔ̃̀-pìà

Wɛ̃̀dɛ̀lɛ̀ wà zò-kɛ̀-pɛ-mɔ̀ wè nì lɛ̀ à kèle-kélé lɛ e ɓéĩ́ ká Gbóó-wè kììa yía.