Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Bàábò Kìì Yí-zɔ̃̀ɔ̃̀-pìà Mɔ́ɔ̀ Vílò Vɔ̀

Ìzíkìɛ̀ Kìì Yí-zɔ̃̀ɔ̃̀-pìà

Ìzíkìɛ̀ Kìì Yí-zɔ̃̀ɔ̃̀-pìà

Wɔ̃́ e Ìzíkìɛ̀ kìì, lɛ́ è gbìnì Wálà lɛ̀ɛ púlúa wũ là kɔ̃̀ɔ̃ɔ̃̀, ɓéĩ́ gɛ̃̀ɛ̃̀ nɛ́.